Spot č. 1
Region Hrotovicko Vás vítá

Region Hrotovicko Vás vítáv příjemné harmonické krajině a čistém životním prostředí, kde Vám nabízíme aktivní využití volného času v přírodě. Reliéf Hrotovicka je součástí Českomoravské vysočiny, její moravské části, která je označovaná jako Jevišovická pahorkatina a tvoří její východní hranici. Severním a jižním okrajem území protékající ve směru západ východ řeky Jihlava a Rokytná vytvářející hluboká údolí se zalesněnými svahy. Nadmořská výška nepřesahuje na celém území výrazně hranici 400 m. n.m.Severní hranici mikroregionu přirozeně vyplňuje řeka Jihlava, jejíž tok je přerušen vodními nádržemi Dalešice a Mohelno. Dalešická vodní nádrž, zejména její levý břeh je hojně využíván ke sportovnímu rybolovu a rekreaci.Rovněž přírodní park Rokytná byl vytvořen podél meandrujícího toku stejnojmenné řeky a jejího levého přítoku Rouchovanky a tvoří jižní hranici mikroregionu. Zachovalý krajinný ráz a přirozené lesní porosty jsou častým cílem rekreantů a turistů.

Spot č. 2
Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicko

Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicko bylo založeno na ustavující členské schůzi dne 26.7.2000 v Hrotovicích za přítomnosti starostů z obcí Bačice, Biskupice-Pulkov, Dalešice, Dukovany, Hrotovice, Krhov, Litovany, Odunec, Přešovice, Račice, Radkovice u Hrotovic, Rouchovany, Slavětice, Stropešín, Třebenice a Valeč za účelem rozvoje hrotovického regionu tak, aby vývoj odpovídal současné středoevropské úrovni. Jeho aktivity vycházejí z přirozeného spádoviště a společných zájmů úspěšného rozvoje celého příslušného okolí.

Spot č. 3
Město Hrotovice - historie

Leží 20 km jihovýchodně od okresního města Třebíč na jižním okraji Českomoravské vrchoviny. První písemná zmínka pochází z roku 1228. Dominantu města tvoří zámek, který byl v renesančním stylu postaven koncem 16. století na místě středověké tvrze. Dnešní podobu získal v první třetině 18. století, kdy byl celkově přestavěn a barokně upraven. Čtvercové nádvoří má v přízemí otevřené arkády, v zámecké kapli je zachovalá fresková výzdoba. V letech 1991 – 1994 byla za finančního přispění hrotovických občanů a podnikatelů obnovena fasáda zámku a rekonstruováno nádvoří. Je využíván komerčně, nachází se zde sídlo Městského úřadu.

Spot č. 4
Město Hrotovice - současnost

Statut města byl Hrotovicím udělen 1.7.2004. Ještě v tomto roce začali představitelé města připravovat návrhy na znak města a prapor. O rok později – 20. září 1995 byly předsedou Parlamentu ČR znak a prapor uděleny. Ve městě se nachází úplná základní škola, mateřská škola, základní umělecká škola , knihovna a zdravotní středisko, svoje sídlo zde má Policie ČR a Hasičský záchranný sbor. Hrotovice se po roce 1990 dynamicky rozvíjely. Byl zrekonstruován zámek, upraveno náměstí před zámkem, postavena nová školní sportovní hala, která slouží i široké veřejnosti, dva bytové domy, dům s pečovatelskou službou, byla dokončena plynofikace, opraveny vozovky a chodníky. Od roku 1999 se dynamicky rozvíjí i hotel Sport, dříve hotel Jonáš. Dnes nabízí kvalitní ubytování, kuchyni i široké sportovní zázemí. Město má necelých 1800 obyvatel.

Spot č. 5
Kostel sv. Vavřince

Nejstarší budovou ve městě je původně románský kostel sv. Vavřince, který se připomíná již v roce 1263 . V polovině 14. století byl goticky přestavěn a ve druhé polovině 17. století upraven barokně. Ze staré stavby jsou nyní dochovány pouze hlavní zdi.

Spot č. 6
Hrotovická tragédie 8.5.1945

Do historie druhé světové války v Hrotovicích se tragicky zapsala nejen smrt bratří Lohniských, kteří jako členové odbojového hnutí byli fašisty umučení ale především 8. květen 1945, kdy tragickou shodou náhod a okolností zahynulo před zámkem 114 našich spoluobčanů a 36 vojáků Rudé armády. Nejmladšímu, který padl před zámkem byly teprve 4 roky, nejstaršímu 68 let. Původní verze o třech leteckých bombách shozených omylem z ruského letadla podložená očitým svědectvím dodnes žijících hrotovických obyvatel byla potvrzena expertízou Kriminalistického ústavu v Praze v roce 1992, i když v průběhu poválečných let se verze událostí měnily podle politické situace. Památník obětem se nachází na východní straně zámku.

Spot č. 7
Mstěnice – zaniklá středověká obec

Asi 4 km jižně od Hrotovice leží Mstěnice, zaniklá středověká ves s tvrzí, v písemných pramenech poprvé zmiňovaná v roce 1393. Ves byla zničena v roce 1468 uherským vojskem krále Matyáše při tažení Třebíč. To dokazují nálezy velkého množství šipek, meče a zbytků tarasnice, v neposlední řadě i nálezy lidských kostí spolu s koňskými v zánikovém horizontu. Lidské kosti pocházejí pravděpodobně z bojovníků na koni, kteří zde zahynuli.Od 60. let minulého století zde probíhá archeologický výzkum, který má zásadní význam pro poznání života středověké vesnice.

Spot č. 8
Malíř František Bohumír Zvěřina

Akademický malíř F. B. Zvěřina patří bezesporu k nejvýznamnějším hrotovickým rodákům. Narodil se zde 4. února 1835 a již jako dítě projevoval kreslířský talent a zájem o umění. V roce 1851 nastoupil na Akademii výtvarných umění. Brzy na sebe upozornil svou pílí a talentem, jeho obrazy byly vždy příznivě hodnoceny. V roce 1859 byl z Akademie vyloučen pro své slovanofilství – na veřejnosti se totiž prezentoval výhradně slovanskými motivy. Od té doby se po 31 let věnoval pedagogické činnosti. V roce 1886 mu byl udělen titul profesora.V posledních letech svého života pravidelně každé léto dojížděl na Starý Bítov, kde se věnoval malbě přírodních motivů. Zemřel ve Vídni 27. prosince 1908. Zanechal po sobě rozsáhlé umělecké dílo, jehož část je umístěna ve Památníku F.B. Zvěřiny, který se nachází v jeho rodném domě. Památník byl nově instalován v roce 2003.

Součástí expozice je i nově otevřené informační centrum mikroregionu Hrotovicko.

Spot č. 9
Nové rybníky

První zmínka o Nových rybnících se datuje r voce 1820, kdy jsou vzpomínány v souvislosti s velkou průtrží mračen. Další zmínka je z 30. let 20. století, kdy se staly vyhledávaným místem letních hostů i místních občanů. Hrotovice v té době měly ráz oblíbeného a vyhledávaného letoviska. Lokalitu tvoří dva rybníky, každý o rozloze 2 ha. Obhospodařuje je Moravský rybářský svaz, první rybník slouží převážně k lovu ryb, druhý k rekreaci. B bohužel ke zhoršující se kvalitě vody v přírodních koupalištích stále méně. Na trase k Novým rybníkům byla v roce 2004 vybudována naučná stezka, která Vás blíže seznámí s touto lokalitou.

Spot č. 10
Sport-V-Hotel

Dříve hotel Jonáš. Od konce 50. let minulého století využíván Jednotou bez nejmenší údržby a to se projevovalo na jeho celkovém stavu. Ke konci 80 let zchátralý hotel koupilo místní zemědělské družstvo, které začalo provádět nejnutnější stavební úpravy. Na začátku devadesátých let byly práce přerušeny a hotel vrácen synovi původních majitelů. Po čase jej odkoupil podnik Vojenské stavby, který provedl rekonstrukci a začal hotel provozovat. Z důvodu ztrátovosti provozu však došlo v roce 1999 opět k prodeji a hotel koupil místní podnikatel, majitel stavební firmy ing. Bronislav Vala. Od tohoto roku zahájil rozsáhlé stavební, spočívající v navýšení ubytovacích míst, přístavbě sportovního zázemí – krytého bazénu s whirpoolem a soláriem, , dvou tenisových kurtů, Sqashe, bowlingu, posilovny. V hotelu se nachází dva společenské sály, salonky, školící střediská . Hotel má ubytovací kapacitu 250 lůžek a kvalitní stravování.

Spot č.11
Hotel Florián

Jedná se o historický majetek rodiny Floriánů, který od konce 50. let využívala Jednota bez velké údržby až do konce 90. let, kdy byl hotel vrácen v restituci majitelům. Dnes je opět v pronájmu soukromé osobě a návštěvníci zde najdou klasickou pivnici a jeden salonek. Hotel má ubytovací kapacitu 17 lůžek, rovněž celodenní stravování.

Spot č. 12
Obec Bačice

Obec Bačice spolu s místní částí Udeřice, patřila ke zboží hradu Bítova. Prvně je písemně zmiňována roku 1307, kdy český král Jindřich korutanský udělil Bítov v léno pánům z Lichtenburku. Během 14. a 15. století jsou uváděni Vladykové „z Bačic“. Od konce 15. století patřily obě obce ke krhovskému panství. V Bačicích jsou na návsi dvě kapličky, v Udeřicích jedna. Kapličky jsou zapsané v seznamu kulturních památek.

Spot č. 13
Obec Biskupice-Pulkov

Obec se rozkládá v malebném údolí na březích Rokytné, její místní část Pulkov leží na levém břehu řeky, asi 2 km proti proudu. Obec je připomínána již v roce 1131. Za husitských válek byly Biskupice vypleněny. V roce 1570 byly povýšeny císařem Maxmiliánem II. na městečko. . Středověká tvrz v obci byla na počátku 17. století přestavěna na zámek, který byl v 19. století dále stavebně upravován. Významnou historickou památkou je původně gotický kostel sv. Martina ze 14. století, v 17. století barokně upraven. Oltářní obraz je dílem Josefa Winterhaltera mladšího.

Spot č.14
Dětský tábor Biskupice

Nachází se v údolí řeky Rokytná asi 2,5 km na východ od Biskupic . Tábor slouží k rakreaci dětí, dospělých jednotlivců, ale i rodin a kolektivů. Ubytování je zajištěno v dřevěných chatkách s kapacitou 300 lůžek. Součástí tábora je venkovní bazén, různá sportoviště, společenský sál, jídelna apod.

Spot č. 15
Dalešice

Obec je prvně připomínána již v 11. století, kdy patřila knížeti Litoltovi, který ji roku 1101 daroval benediktinskému klášteru v Třebíči. Uprostřed obce stojí jednopatrová budova barokního zámku. Zámek se zajímavou vstupní branou, sochařskou výzdobou a přilehlým parkem tvoří pozoruhodný celek. K zámku přiléhá románsko-gotický kostel sv. Petra a Pavla se vzácnými freskami, jehož vznik sahá do 12. století. U hřbitova se nachází kaple sv. Kříže z roku 1708 postavená v empirovém slohu, v roce 2002 zrestaurovaná. Před základní školou najdete bronzovou bustu básníka Vítězslava Nezvala. Jeho otec zde byl řídícím učitelem a básník zde několik let pobýval.

Spot č. 16
Dalešický pivovar

V 17. století byl v obci postaven pivovar. Vařilo se zde tradiční dalešické pivo, známé v širokém okolí pro svou typickou chuť a říz. V roce 1977 ukončil pivovar svoji činnost. Exteriérů i interiérů pivovaru využil režisér Jiří Menzel při natáčení úspěšného filmu Postřižiny dle literární předlohy Bohumila Hrabala. V současné době již nově zrekonstruovaný pivovar opět vaří pivo. Bylo zde zřízeno muzeum rakousko-uherského pivovarnictví a v prostorách pivovaru je rovněž nově otevřen hostinec .

Spot č. 17
Kaple sv. Kříže

Kaple sv. Kříže v Dalešicích je dominantou obce a je zapsána v seznamu kulturních památek. Byla postavena v roce 1708 tehdejším majitelem panství rytířem Odkolkem. Nejrozsáhlejší přestavba a rozšíření do dnešní podoby se uskutečnila v letech 1788-1803 majitelkou panství Kateřinou Hessovou, která nechala pod kaplí zřídit rodinnou hrobku, do které bylo pohřbeno 13 členů rodu Diller-Hessů. V roce 1981 byla kaple převedena z držení římskokatolické církve na obec a v roce 1991 obci připadla do vlastnictví.. Od roku 1996 začala z iniciativy obce rozsáhlá oprava kaple. V roce 2000 byl pořízen a instalován nový 200 kg zvon a zrestaurován původní kříž s obětním stolem. V současné době slouží k poslednímu rozloučení se zesnulými.

Spot č. 18
Obec Dukovany

První zmínky o obci pocházejí z poloviny 13. století. Raně gotický kostel sv. Václava byl založen templáři roku 1278, barokně upraven v 17. století. Na místě původního nevelkého zámečku byl v roce 1790 postaven klasicistní zámek a původní barokní francouzská zahrada byla změněna na anglický park. V obci se nachází kromě kostela dvě kapličky – Nejsvětější Trojice na návsi a sv. Jana nad „Studánkou“ a barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa a sv. Floriána. V obci je dostatek ubytovací kapacity i možnost kvalitního stravování.Gotický hrad Rabštejn (3 km severozápadně od obce) se stal v první třetině 15. století sídlem loupeživých rytířů, a proto byl roku 1440 z rozhodnutí Moravských stavů dobit a rozbořen. V obci se nachází aktivní místní jezdecký klub , který nabízí návštěvníkům vyjížďky na koních nebo bryčce.

Spot č. 19
Obec Krhov

První písemná zmínka o obci je spojena s krhovským farářem Eneášem a pochází již z roku 1253. Tvrz je zde uváděna na konci 15. století. Na začátku 17. století byla renesančně upravena. Původní tvrz dnes tvoří jádro barokního zámečku, vybudovaného na konci 18. století. Zámek je veřejnosti nepřístupný. Významnou památkou v obci je raně gotický kostel sv. Jakuba Staršího z druhé poloviny 13. století, barokně upraven v 17. století.

Spot č. 20
Obec Litovany

První písemná zmínka o obci je z roku 1338. V roce 1385 je zde uváděna tvrz. Od poloviny 16. století patří obec k panství krhovskému, později hrotovskému. V obci se nachází moderní kaple sv. Otce Pia X. postavená v 60. letech minulého století a vysvěcená v roce 1970.

Spot č. 21
Obec Odunec

Obec je prvně písemně zmiňována v roce 1278. V obci se nachází barokní zámeček (nepřístupný) a kaple sv. Rodiny postavená v roce 1910. Okolí obce je vhodné pro pěší vycházky a cykloturistiku. Blízký vrch Svatocheň nabízí výhledy do dalekého okolí.

Spot č. 22
Obec Přešovice

Dle paměti byla obec založena roku 1088 a pojmenována dle zakladatele Přecha. První písemná zmínka je z roku 1273,. Ve druhé polovině 15. století byly pod Přešovicemi vybudovány chodby. V roce 1908 byl obci v novorománském stylu postaven kostel sv. Petra a Pavla. Obec je dobrým východiskem pro turistiku v přírodním parku Rokytná.

Spot č. 23
Račice

Obec je prvně připomínána již v roce 1252. Významnou památkou v obci je raně gotický kostel sv. Václava ze druhé poloviny 13. století, s plochostropou lodí a žebrovou klenbou v presbytáři. Kostel byl přestavěn v polovině 19. století. Další významnou památkou je barokní socha sv. Šebestiána.

Spot č. 24
Obec Radkovice u Hrotovic

První zmínka pochází z roku 1310, v souvislosti s hradem Bítovem, k jehož zboží obec patřila. K obci dříve patřila i obec Pulkov s mlýnem. Uprostřed hřbitova, obehnaného vysokou zdí, stojí osmiboký barokní kostel sv. Čtrnácti pomocníků postavený v roce 1715. U kostela se nachází barokní sochy sv. Františka Xaverského, sv. Ignáce, sv. Jenovéfy a sv. Otýlie. Obec je dobrým východiskem pro vycházky a cykloturistiku v údolí Rokytné.

Spot č. 25
Obec Rouchovany

První písemná zmínka pochází z roku 1218. Od roku 1353 jsou Rouchovany uváděny jako městečko. Nejstarší listinnou památkou je list Markraběte Jana z roku 1369 o udělení důležitých výsad. Za dobu největšího rozkvětu je považováno panování Jindřicha z Lipé. Z této doby pochází i 32 m vysoká renesanční věž, v níž byly umístěny zvony a která rovněž sloužila k úschově a prodeji soli. V roce 1999 byla věž restaurována. Nejstarší památkou je původně románský kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 13. století. Současný vzhled pochází z přestavby v roce 1835.

Spot č. 26
Přírodní koupaliště Rouchovany

Asi 1 km jihozápadně od Rouchovan se u rybníka Stejskal nachází rekreační areál s přírodním koupalištěm a autokempem s možností ubytování , stravování, a rybaření Ubytovací kapacita v sezóně je 36 lůžek v 8 chatkách.

Spot č. 27
Informační centrum SÚRAO

Správa úložišť radioaktivních odpadů, organizační složka státu, zřízená na základě zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření , tedy tzv. atomového zákona zřídila v Rouchovanech v roce 2001 informační centrum, které je vybaveno výpočetní technikou a návštěvníci zde mají přístup k internetu a k veškerým dokumentům a informačním letákům SÚRAO.

Spot č. 28
Obec Šemíkovice

K Rouchovanům patří i místní část Šemíkovice. V Šemíkovicích je na budově bývalé školy umístěna pamětní deska připomínající, že zde své dětství a jinošství prožil významný český básník Vítězslav Nezval.

Spot č. 29
Obec Slavětice

Obec je prvně písemně zmiňována roku 1375 v souvislosti s majitelem hradu Holoubek. Na přelomu 16. a 17. století stávala v obci tvrz. Na návsi stojí kaple Panny Marie Bolestné. Asi 2 km severně od obce, v místě kde na břehu řeky Jihlavy stával slavětický mlýn je hráz Dalešické přehrady s přečerpávací vodní elektrárnou, vybudovanou v 70. letech minulého století.

Spot č. 30
Obec Stropešín

Obec je prvně písemně připomínána roku 1101, kdy byla darována spolu s Dalešicemi třebíčskému klášteru. V obci se nachází kaple Panny Marie. V blízkosti obce je na břehu Dalešické přehrady malá pláž využívána návštěvníky ke koupání. Na protějším břehu je možno využít autokempink „Hartvíkovická pláž“ s rozsáhlými možnostmi pro letní rekreaci a provozování vodních sportů.

Spot č. 31
Obec Třebenice

Obec je prvně písemně zmiňována v roce 1353 v souvislosti s hradem Holoubek k němuž patřila. Hrad byl z rozhodnutí Moravských stavů v roce 1446 zbořen. K obci patří dvě místní části Plešice a Chroustov. V obci najdeme kapli sv. Cyrila a Metoděje. V Plešicích i Chroustově jsou kaple zasvěcené Panně Marii. V obci návštěvníci mohou využít nabídky agroturistiky – ubytování a vyjížďky na koních po okolí.

Spot č. 32
Zřícenina hradu Holoubek

Zřícenina hradu Holoubek se nachází na skalním ostrohu nad hladinou Dalešické přehrady, na katastrálním území obce Třebenice, místní části Chroustov. Hrad byl vystavěn v 1. polovině 14. století. O jeho vlastnících se mnoho materiálů nedochovalo, důležité však je, že byl v polovině 15. století z rozhodnutí moravských stavů zbořen, neboť se na něm usídlili loupeživí rytíři. Na hrad se dostaneme z Chroustova směrem na novou lesní cestu a poté po turistických značkách. Vzdálenost od obce Chroustov je asi 1,5 km.

Spot č. 33
Obec Valeč

Obec je písemně prvně připomínána v roce 1294. Tvrz je zde zmiňována v roce 1406. Na jejích základech byl roku 1534 postaven tehdejším majitelem Smilem Osovským renesanční zámek, v roce 1712 barokně upravený. Zámek je nepřístupný. Významnou památkou je kostel Povýšení sv. Kříže s kněžištěm s žebrovou klenbou, postavený v první polovině 15. století, v roce 2004 nově opraven. V katastru obce se nachází chráněné území „Močínek“ a najdeme zde pěkné prostředí v Hájku a okolních lesích.

Spot č.34
Město Třebíč

Ve městě je množství architektonických památek. Nejvýznamnějšími jsou bazilika sv. Prokopa v areálu zámku, bývalého benediktinského kláštera, a židovská čtvrť, která je největší dochovanou památkou tohoto druhu v České republice. Od roku 2003 jsou obě památky zapsány do seznamu památek UNESCO- K dalším významným památkám patří renesanční domy na Karlově náměstí, kostely kaple a městská věž u kostela sv. Martina.

Spot č. 35
Město Náměšť nad Oslavou

Renesanční zámek na skalním ostrohu nad řekou Oslavou vzniklý přestavbou středověkého hradu. V zámku je monumentální knihovna s více než 16 tisíci svazky a bohatou malířskou a štukovou výzdobou, bohaté sbírky nábytku, obrazů a zejména tapisérií ze 16. – 19. století. Pod zámkem spojuje břehy Oslavy barokní most z roce 01737 se sochami světců.

Spot č.36
Památník Bible kralické

Nachází se v obci Kralice nad Oslavou, 4 km západně od města Náměšť nad Oslavou. Roku 1578 byla na tvrz do bezpečných žerotínských Kralic přenesená tajná bratrská tiskárna založená biskupen Janem Blahoslavem roku 1562. Přestěhování bylo uskutečněno v době silného pronásledování všech náboženských novot.Roku 1579 vytiskla tiskárna na kralické tvrzi první díl českého překladu Starého zákona. Za vrchol kralického tisku je pokládána šestidílná Bible česká, nazvaná kralická. Činnost tiskárny v Kralicích byla přerušena roku 1620 po bitvě na Bílé hoře. Poté ne několikrát stěhovala, naposledy v roce 1631 do polského Lešna, kde po požár v roce 1656 byla zcela zničena.Celkovou produkci kralické tiskárny tvořilo 70 různých titulů. Přední místo zaujímá již zmiňovaná Bible kralická a dvě bible v jednom svazku. Dále se zde tiskly kancionály, katechismy, modlitební knihy, učebnice a některé starší i nové původní teologické spisy.

Spot č. 37
Město Jaroměřice nad Rokytnou

Barokní zámek s přilehlou francouzskou zahradou a anglickým parkem patří k nejvyhledávanějším pamětihodnostem. Zámek vznikl velkorysou přestavbou původní renesanční tvrze. V první polovině 18. století na zámku kvetl bohatý hudební život a byla zde uvedena první česká opera. V zámku je umístěna bohatá sbírka obrazů, nábytku a zejména hudebních nástrojů, připomínajících bohatou hudební tradici. Součástí zámeckého areálu je barokní kostel sv. Markéty. Ve městě je řada dalších památek – most přes řeku Rokytnou se sochami světců, na náměstí klasicistní kašna a sloup Nejsvětější Trojice. Město navázalo na bohatou hudební tradici a každoročně se zde pořádá hudební festival Petera Dvorského.

Spot č. 38
Město Moravský Krumlov

Renesanční zámek v Moravském Krumlově vznikl přestavbou původního gotického hradu v 16. století. Zámek je místem stálé výstavy monumentálního díla Alfonse Muchy – Slovanská epopej. Na obvodu historické části města je zachována část středověkých hradeb. Cennou historickou památkou je původně gotický farní kostel Všech svatých z konce 13. století. Zdaleka viditelnou dominantu města tvoří raně barokní kostel sv. Floriána z doby okolo r. 1695.

Spot č.39
Město Ivančice

Leží na soutoku řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné, vznikly jako královské město ve 13. století. Historickému jádru města se zbytky středověkých hradeb vévodí gotický farní Nanebevzetí Panny Marie. Památník Jana Blahoslava připomíná působení českých bratří.. V severní části města je rozsáhlý židovský hřbitov. Na kopci nad městem je kaple sv. Jakuba z konce 15. století. V městě najdete muzeum ivančického rodáka malíře Alfonse Muchy a známého českého herce, rovněž rodáka Vladimíra Menšíka.

Spot č. 40
Hadcová step Mohelno

Nejvýznamnějším krajinným prvkem středního Pojihlaví je národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, vyhlášená již v roce 1953, která se nachází těsně za severní hranicí mikroregionu. V České republice unikátní skalní a drnová step je hostitelem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů, vázaných na specifické životní podmínky a chemické složení hadcové horniny (serpentinu). V rezervaci jsou dvě naučné stezky – jarní o délce 3,5 km a podzimní o délce 4 km.

Spot č. 41
Jaderná elektrárna Dukovany

Specifickou „dominantou a atrakcí“ v území je energeticko – průmyslový komplex Jaderné elektrárny Dukovany, , jejichž osm chladících věží ční nad krajinou daleko významněji než zříceniny hradů a jiná sídla bývalých feudálních pánů . S její výstavbou bylo započato v roce 1974 a první blok byl uveden do provozu 4. května 1985. V elektrárně jsou instalovány 4 tlakové reaktory typu VVER 440-, každý o výkonu 440 MW. Každý rok dodává do sítě více než 20 % elektrické energie v rámci celé ČR. V roce 1995 byla v areálu elektrárny dokončena výstavba skladu vyhořelého jaderného paliva. V 60 kontejnerech CASTOR 440/84 bude ve skladu bezpečně uloženo 600 tun vyhořelého paliva. Do r. 2005 bude sklad vyhořelého paliva rozšířen na kapacitu 1960 t.

Spot č. 42
Informační centrum Jaderné elektrárny

Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany bylo otevřené v listopadu 1994 a návštěvníci si mohou Jadernou elektrárnu Dukovany doslova ohmatat. Jeho smyslem je podat základní představu o jaderné elektrárně samotné, ale také poskytnou maximum informací týkající se historie, současnosti i perspektivy využívání jaderné energie.Úvodní videoprogram ukazuje zrození energie, formy a její přeměny a využití. Na modelu reaktoru si každý může ověřit, jak fungují regulační tyče a jak pracuje systém automatické regulace výkonu. Model aktivní zóny dává možnost představy o nejzákladnější části reaktoru i o průběhu a řízení štěpení reakce. Najdete zde rovněž model kontejneru pro ukládání a přepravu vyhořelého paliva Gastor . Každý návštěvník je nenásilně vtažen do nejzajímavějších kapitol fyziky.

Spot č. 43
Vodní dílo Dalešice

S přečerpávací vodní elektrárnou o výkonu 450 MW. Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1978. Byla vybudována v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany. Součástí díla je přečerpávací vodní elektrárna Dalešice o výkonu 450 MW. Výška hráze je 100m, délka hráze 310 m, délka zátopy hlavní nádrže je 22 km a její zátopová plocha je 480 ha,maximální objem vody v hlavní nádrži činí 127,2 mil. m3. Součástí Vodního díla Dalešice je průtočná vodní elektrárna Mohelno. Její nádrž slouží k vyrovnávání odtoku z elektrárny Dalešice, ale tvoří i spodní nádrž pro čerpání. Dalešická přehrada s všestranně vybaveným autokempingem a pláží v obci Hartvíkovice je ideálním místem pro letní rekreaci, vodní sporty a rybaření.

Spot č. 44
Informační centum Dalešické přehrady

Návštěvníci informačního centra se na začátku prohlídky formou úvodního videoprogramu v délce 25 minut seznámí všeobecně s provozem vodních elektráren, druhá polovina filmu už ukazuje konkrétně provoz Vodního díla Dalešice . V IC se nachází spousta fotografií z doby výstavby Dalešické přehrady, nedaleké Mehelneské hadcové stepi a informace o technologii. Nachází se zde i funkční model elektrárny, která přečerpává vodu. Pokud to provozní situace dovolí, mohou návštěvníci navštívit i provoz elektrárny, zejména strojovnu, turbínu a přivaděče.

Spot č. 45
Babylon u Kramolína

Rozhledna Babylon stojí na Zeleném kopci u Kramolína poblíž Dalešické přehrady v nadmořské výšce 491 m n.m. a je druhou nejstarší rozhlednou v České republice. Dnes je považována za technickou památku. Postavit ji nechal hrabě Haugwitz pro vyměřovací účely při zakládání tzv. stabilního katastru v roce 1831. Na vrchol vede 105 původních dubových schodů. Při dobré viditelnosti můžete zahlédnout Alpy nebo Bílé Karpaty. Otevřená je v neděli odpoledne, jiné dny po domluvě.

Spot č. 46
Přírodní park Rokytná

Přírodní park Rokytná byl vytvořen podél meandrujícího toku stejnojmenné řeky a jejího levého přítoku Rouchovanky a tvoří jižní hranici mikroregionu. Zachovalý krajinný ráz a přirozené lesní porosty jsou častým cílem rekreantů a turistů.

Spot č.47
Cyklostezky

Přírodní podmínky a reliéf krajiny Hrotovicka jsou takřka předurčující pro aktivity v oblasti cykloturistiky. Z dálkových cyklostras prochází středem mikroregionu po ose Třebíč - Hrotovice - Moravský Krumlov stezka Jihlava - Český Těšín. K významnějším regionálním cyklotrasám je možno řadit odbočky zmiňované dálkové trasy, vedoucí z Třebíče do Jaroměřic nad Rokytnou východním směrem přes obce Valeč, Stropešín, Dalešice, Slavětice směrem na Mohelno a Ivančice a z Hrotovic jižním směrem přes Rouchovany na Znojmo. Za zmínku stojí i nově vyznačená cyklostezka kolem Jaderné elektrárny Dukovany.

Legendy na rozsvícení

Bankomat

Bankomat České spořitelny, pobočka Hrotovice (zámek)
provoz bankomatu: nonstop

Čerpací stanice PHM

EURO OIL, Hrotovice, Jihlavská 617
Provozní doba: PO – NE 6:00 – 18:00 hodin

Čerpací stanice SLOUBAU, areál KOOPERACE, Hrotovice, Milačka 603
Provozní doba: PO – PA 7:00 – 16:00 hodin

Čerpací stanice GEM Dukovany s.r.o.
Provozní doba: PO-PA 8:00 – 17:00 hodin

SLOUBAU Valeč
Denní nonstop provoz

Ubytování

SportVhotel Hrotovice, nám. 8. května 219
ubytovací kapacita: 250 lůžek

Hotel Florián, Hrotovice Brněnská 190
Ubytovací kapacita: 17 lůžek

Dětský tábor Biskupice
Ubytovací kapacita: 330 lůžek v chatkách

Penzion Zámek Dukovany 1
Ubytovací kapacita: 86 lůžek

Ubytovací areál Dukovany 270
Ubytovací kapacita: 69 lůžek

Ubytovna SALLEKO s. r. o., Rouchovany 197
ubytovací kapacita: celoročně 23 lůžek
pokoje: 2 – 3 lůžkové

PENSION Jaroslava Šťastná, Rouchovany 12
ubytovací kapacita: celoročně 20 lůžek
pokoje: 3 – 4 lůžkové

NOVACAMP Rouchovany
ubytovací kapacita: sezónně 36 lůžek v 8 chatkách

Sportovní areál Na hřišti, Třebenice 109
Ubytovací kapacita: 50 lůžek

Jezdectví

Jezdecký klub Dukovany
Tel.č. +420 603 323 991
e-mail: vitezslav.jonas@quick.cz

Ing. Marta Franková, Třebenice 4
Tel.č. +420 606 463 414, + 420 568 863 657

Cykloservis

Prodej a opravy jízdních kol – Pavel Jarý
Hrotovice – zámek , tel.č. +420 603 922 642

Autoservisy

Hrotovice
Autoopravna Lubomír Hadraba, tel.č. +420 568 860 047
Autoopravna Petr Hájek, tel.č. +420 568 860 158
VIPATRANS s.r.o., tel.č. +420 568 860 366

Bačice
Miroslav Prkna, tel.č. +420 568 864 119

Biskupice-Pulkov
Dušan Richter, Biskupice 109
Tel.č. +420 568 864 613

Dukovany
GEM Dukovany s.r.o., tel.č. 568 866 600, 603 505 724

Rouchovany
Richard Husák, Rouchovany 72
tel.č. +420 602 538 119

Třebenice-Chroustov
Vojtěch Staněk, tel.č. +420 603 542 657

Pneuservisy

Hrotovice
Miloš Hladík, tel. č. +420 568 860 765

VIPATRANS s.r.o., tel.č. +420 568 860 366

Dukovany
GEM Dukovany s.r.o., tel.č. +420 568 866 600, +420 603 505 724

Třebenice-Chroustov
Vojtěch Staněk, tel.č. +420 603 542 657

Policie

První pomoc


Oficiální stránky města Zpět na neoficiální, původní stránky města