ZPRAVODAJ MĚSTA HROTOVICE

 
               znak 


Následující i předešlá čísla zpravodaje najdete na nových internetových stránkách kam budete automaticky přepojeni

1/2007
kresba

Kresba: Pavel Dobrovolný

Některá další čísla hrotovického ZPRAVODAJE najdete pod tlačítkem ARCHIV. Od roku 2001 některá také ve formátu HTML. Pdf formáty doporučujeme stáhnou si v komprimovaném tvaru (archiv ZIP) na lokální disk a teprve zde prohlížet.      


Legenda o malování vajec

Při svém putování po světě jednou přišel Ježíš se svatým Petrem do statku, kde poprosili hospodyni o kousek chleba. Nešťastná hospodyně však neměla ani skývu, ale chtěla pocestné pohostit. V tom uslyšela kdákání slepice, a tak seběhla do kurníku a našla zde vejce. Upekla ho v teplém popelu a nakrmila jim pocestné. Když odešli, chtěla smést ze stolu skořápky, ale spatřila, že byly zlaté! Každému pocestnému potom dávala vejce, avšak žádná skořápka se už ve zlato neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných.


Zpět na obsah Zpravodaje


Velikonoce krásné, úrodu nám dají,
pakli slunce hasne, louky sucho mají.Můj ty svatej Floriánku…

Jméno Florián pochází z latinského "florianus" a v překladu znamená "kvetoucí, rozkošný". Náš budoucí svatý Florián se narodil v Cetii. Pocházel z vojenské rodiny a sám byl na konci 3. stol. n.l. vojenským úředníkem na území dnešních Horních Rakous. Dosáhl hodnosti velitele pluku. Území dnešního Rakouska původně patřilo římské provincii. Císař, ve snaze obnovit upadající říši a s ní i tradiční římské pohanství, zbavoval křesťany úřednických míst, propouštěl je z vojska, pronásledoval kazatele. Jeho dvouleté protikřesťanské tažení stálo věřící řadu mučedníků.

Ve městě Lauriacum, dal jeho místodržitel pozavírat a usmrtit mnoho křesťanů. Florián jim spěchal na pomoc, nebyl však dostatečně opatrný a byl zatčen. Protože se nechtěl vzdát víry, soud ho vydal do rukou katů. Na krk mu uvázali provaz s těžkým kamenem a svrhli ho z mostu do vod řeky Emže.

Pohřeb byl v místech, kde dnes leží městys St. Florian, a nad jeho hrobem byl už v 6. stol vystavěn augustiniánský klášter. Ostatky sv. Floriána byly v 11. století rozděleny.

Uctívání sv. Floriána bylo rozšířeno spíše mezi venkovským lidem. Stal se typickou postavou umístěnou ve výklencích štítů štítových vesnických chalup a lidových maleb a plastik. O jeho svátku bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Hašení by se v případě sv. Floriána mělo chápat v původním slova smyslu - tedy jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Vědro s vodou pak symbolizuje nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Od roku 1990 se z podnětu Svazu požární ochrany 4. května slaví u nás Den hasičů. Sv. Florián bývá zpodobňován jako postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům.


Zpět na obsah ZpravodajeZ obsahu Zpravodaje

Legenda o malování vajec
Můj ty svatej Floriánku…
Z obsahu zpravodaje
Veselé aforismy
Představujeme Vám ...
Zprávy z radnice
Hospodaření města Hrotovice za rok 2006
Výzva k výměně řidičských průkazů
Otvíráme kroniku Hrotovic
Přečetli jsme za Vás ...
Společenská kronika
Od našich dopisovatelů
Kaleidoskop zajímavostí
Ze sportu
Víte, že ....
Poděkování dárcům
Inzerce
Hrotovice včera a dnes

Veselé aforismy

Zbohatne-li moudrý, opraví si dům. Zbohatne-li hlupák, opatří si druhou ženu.

Čečenské přísloví

Milý Bože, zachovej mi stálé zdraví a mé ženě schopnost pracovat

Rakouské přísloví

Většina lží na světě má krátké nohy, ale vysoké podpadky.

N.N.

Prč být dochvilný ? Vždyť dochvilní vždy čekají na nedochvilné

Aleksi Andrejev

Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou.

Sokrates


Zpět na obsah ZpravodajePředstavujeme Vám ...

Ing. Stanislav Hutař, člen zastupitelstva a rady města Hrotovice

Hutař Stanislav


Můžete se představit naší veřejnosti?
Jsem rodák z blízkých Bačic. Díky velké pomoci rodičů jsme si roku 1996 postavili vlastní rodinný dům na ulici Akad. Práta. Po maturitě jsem vystudoval provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Po ukončení základní vojenské služby jsem pracoval jako ekonom Obecního úřadu v Hrotovicích. V roce 2002 jsem dokončil 4leté dálkové studium na Institutu Svazu účetních v Praze, kde jsem získal mezinárodní certifikát bilančního účetního. V roce 1996 jsem založil vlastní účetní kancelář, která sídlí v přízemí hrotovického zámku. Firma má sedm zaměstnanců . Profese účetního vyžaduje celoživotní vzdělávání, proto své práci věnuji většinu svého času.

Co Vás přimělo k rozhodnutí přijmout funkci ?
Přes svoji pracovní vytíženost jsem se rozhodl vstoupit do komunální politiky mým pravicovým názorům nejvíce vyhovuje Občanská demokratická strana. Proto jsme spolu s ostatními příznivci obnovili v Hrotovicích roku 2005 místní sdružení ODS. Za tuto stranu jsem také na podzim kandidoval v komunálních volbách a přijal funkci člena rady města. Rád bych v této funkci pracoval nejen jako člen ODS, ale především v zájmu občanů Hrotovic.

Jak zúročíte svoji profesi v práci radního ?
Prosperita každé obce se odvíjí vždy od její ekonomické situace. V nastávajícím období 2007-2013 je třeba využít zejména dotací ze strukturálních fondů EU. Toto období je co do rozsahu dotací do infrastruktury obcí neopakovatelné.

Jako člen rady budu vždy prosazovat využití všech možných cest k získání peněz pro město. Protože je důležitá i kontrola dodržování pravidel financování, přijal jsem i funkci předsedy finančního výboru zastupitelstva města.

Podaří se Vám skloubit rodinné povinnosti s náročnou prací člena zastupitelstva a rady ?
Nemyslím, že bych vlastní rodinu vědomě zanedbával. Snažím se trávit všechen zbývající volný čas mezi svými třemi dětmi. Vím ale, že převážná tíha odpovědnosti v naší domácnosti padá na moji ženu, která v současné době také pracuje v naší kanceláři. Já se jim snažím vynahradit svoji nepřítomnost aspoň o víkendech a dovolených.

Jaká jsou Vaše přání, co by se v Hrotovicích mělo vytvořit za následující čtyřleté období?
Jaká jsou Vaše přání, co by se v Hrotovicích mělo vytvořit za následující čtyřleté období ? Chtěl bych navázat na práci předchozích zastupitelstev. Rád bych, aby za následující čtyři roky Hrotovice realizovaly alespoň část našeho volebního programu, tj. dostavbu hřiště, společenské zázemí, kvalitní komunikace, nová stavební místa.

Prozradíte nám na závěr své životní krédo?
Štěstí přeje připraveným.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí


Zpět na obsah Zpravodaje

V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom.

Zprávy z radnice


     Vážení čtenáři,
     předkládáme Vám pouze nejdůležitější body z jednání zastupitelstva a rady. Úplné znění najdete na internetových stránkách www.hrotovice.cz. Stránky máte možnost prohlédnout si v knihovně zdarma.

Rada města:

Na zasedání dne 22.11.2006 schválila:
 • Usnesením č. 2/6/2006: poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč ke krytí cestovních nákladů volejbalového družstva mužů TJ SOKOL Hrotovice.
 • Usnesením č. 2/15/2006: pojištění umělecké sbírky malíře F. B. Zvěřiny na hodnotu 250 tis. Kč do doby ocenění této sbírky a pověřuje tajemnici MěÚ ke zjištění možnosti ocenění a s tím spojené finanční náklady.
 • Usnesením č. 2/20/2006: přemístění trafostanice z ulice Mírová na ulici Cihlářskou směrem k cihelně do vzdálenosti 65m od vzdálenější hranice pozemku p. č. 593/56.


Na zasedání dne 6.12.2006 schválila:
 • Usnesením č. 3/7/2006: bezúplatný pronájem nemovitosti (bývalé kotelny MŠ) na rok 2007 MC Andílci. Dále RM odsouhlasila zapracování dotace MC Andílci do rozpočtu roku 2007.
 • Usnesením č. 3/8/2006: poskytnutí daru Klubu leteckých modelářů Hrotovice ve výši 3.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
 • Usnesením č. 3/10/2006: poskytnutí příspěvku oddílu stolního tenisu TJ SOKOL Hrotovice ve výši 2.500,- Kč na nákup pohárů pro vítěze turnaje ve stolním tenisu "Memoriál Davida Janouška".
 • Usnesením č. 3/16/2006: dodavatele vybavení šaten u fotbalového hřiště dle zadání zadavatele, kterým je M. Palát - truhlářství Hrotovice.


Na zasedání dne 19.12.2006 schválila:
 • Usnesením č. 4/9/2006: na návrh ředitelky MŠ použití rezervního fondu do výše 35 tis. Kč na nákup nábytku pro děti a na nákup žaluzií do oken a dále odsouhlasila na návrh ředitelky ZUŠ Hrotovice čerpání rezervního fondu na dofinancování nákupu nového digitálního klavíru do výše 15 tis. Kč.
 • Usnesením č. 4/15/2006: poskytnutí finančního příspěvku Diakonii ČCE Myslibořice ve výši 25 tis. Kč, tato částka bude zapracována do rozpočtu roku 2007 a v tomto roce i poskytnuta.


Na zasedání dne 3.1.2007 schválila:
 • Usnesením č. 5/4/2007: poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč základní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami Hrotovice. Výše příspěvku bude zapracována do návrhu rozpočtu a bude organizaci vyplacena až po jeho schválení.
 • Usnesením č. 5/11/2007: zakoupení zlatého medailonku v hodnotě cca 5.000,- Kč prvnímu občánku města Hrotovice, narozenému 1. ledna 2007. Dar města Hrotovice bude předán rodičům dítěte zástupci města při jejich osobní návštěvě v rodině.


Na zasedání dne 17.1.2007 schválila:
 • Usnesením č. 6/4/2007: úhradu nákladů na hudbu ve výši 4 tis. Kč při dětském karnevalu ve Sport V-hotelu dne 18.2.2007.
 • Usnesením č. 6/15/2007: další osobu pro přijímání prohlášení snoubenců při uzavírání sňatků PaedDr. J. Suchardovu, členku ZM.


Na zasedání dne 14.2.2007 schválila:
 • Usnesením č. 9/13/2007: pronájem domu č. p. 305 na ulici Lidická v Hrotovicích ing. Bronislavu Valovi, Valeč 217 za účelem ubytování zaměstnanců hotelu.


Zpět na obsah Zpravodaje


Zastupitelstvo města:

Na zasedání dne 29.11.2006 schválilo:
 • Usnesením č. 2/5/2006: složení finančního a kontrolního výboru následovně: Předseda finančního výboru ing. S. Hutař, člen RM, členové finančního výboru ing. F. Branč, p. P. Čech. Předseda kontrolního výboru ing. A. Veleba, člen RM, členové kontrolního výboru Mgr. V. Palátová a MUDr. V. Bártová.
 • Usnesením č. 2/6/2006: výši odměn neuvolněným členům ZM od 1.12.2006 následovně:
  Místostarostka - 5.800,-/měsíčně
  Člen rady města - 1.250,- Kč/měsíčně
  Předseda výboru - odměna člena zastupitelstva nebo člena rady + příplatek 300,- Kč/měsíčně
  Člen výboru - 200,- Kč (pokud bude členem výboru člen zastupitelstva nebo člen rady města, bude tato částka připočtena k jeho měsíční odměně)
  Člen zastupitelstva města - 150,- Kč/měsíčně
  Člen komise - 150,- (pokud bude členem komise člen zastupitelstva nebo člen rady města, bude tato částka připočtena k jeho měsíční odměně)
  Předseda komise - 200,- Kč (pokud bude členem komise člen zastupitelstva nebo člen rady města, bude tato částka připočtena k jeho měsíční odměně)
 • Usnesením č. 2/13/2006: převod částky 28 tis. Kč (za osazení tabulky s logem ČEZ, a.s. na budovu ZŠ) na účet ZŠ Hrotovice. Tato částka bude použita na financování nového zahradního altánu v areálu ZŠ Hrotovice.
Na ustavujícím zasedání dne 21.2.2007 ověřilo:
 • Usnesením č. 3/6/2007: připojení se k Ústavní stížnosti ve věci nerovnoměrného rozdělování příspěvku na výkon státní správy pro obce II. a I. typu. a uděluje plnou moci panu JUDr. Martinu Kopeckému k zastupování v této záležitosti.
 • Usnesením č. 3/7/2007:

  1) po projednání návrhu rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby schvaluje rozpočet města Hrotovice na rok 2007 jako vyrovnaný ve výši 38 095,00 tis. Kč na straně příjmů i výdajů vč. položek financování (vlastní zdroje, úvěry) dle Tabulky č. 1.


Rozpočet na rok 2007
Tabulka č. 1:/v tis. Kč/ Provozní Investiční Celkem
Zapojení zdrojů z roku 2006 do rozpočtu roku 2007 (pol. 8115)  ---  ---  4 840,00 
Přijaté úvěry v roce 2007 (na základě smluv o poskytnutí úvěru)  0,00  0,00  20500,00 
Příjmy roku 2007 (třída 1, 2, 3 a 4)  29 955,00  800,00  30 755,00 
Příjmy celkem  ---  ---  38 095,00 
Financování výdajů roku 2007 (splátky úvěrů - pol. 8114, 8124)  ---  ---  2 681,40 
Výdaje roku 2007 (třída 5 a 6)  27 915,90  7 497,70  35 413,60 
Výdaje celkem  ---  ---  38 095,00 


  2) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem Hrotovice a ostatním organizacím (příjemcům veřejné fin. podpory) dle níže uvedeného rozpisu v Tabulce č. 2.


Tabulka č. 2:/v tis. Kč/       
Název organizace  Paragraf  Položka  Účel příspěvku  Výše příspěvku 
Základní škola Hrotovice  3113  5331  Neinvestiční dotace na provoz  1 535,00 
Mateřská škola Hrotovice  3111  5331  Neinvestiční dotace na provoz  764,00 
Základní umělecká škola Hrotovice  3231  5331  Neinvestiční dotace na provoz  90,00 
Diecézní charita Třebíč  4351  5229  Neinvestiční dotace na provoz  125,00 

Upozornění: Tyto prostředky podléhají vyúčtování ze strany příjemce a případné kontrole ze strany poskytovatele veřejné finanční podpory.

Zpět na obsah ZpravodajeHospodaření města Hrotovice za rok 2006


(zaokrouhleno v tis. Kčs)
Daňové příjmy  14 323  Běžné výdaje - provozní  31 456 
Nedaňové příjmy  3 488  Kapitálové výdaje - investiční  31 058 
Kapitálové příjmy  67  Výdaje celkem  62 514 
Přijaté dotace  45 358  Přebytek financování za rok 2006  722 
Příjmy celkem  63 236  Financování výdajů - splátky dl. úvěru  331 
    Konsolidovaný přebytek financování 2006  391 

Čistý (také tzv. konsolidovaný) přebytek financování za rok 2006 v úhrnné výši 391 tis. Kč byl současně s přebytkem hospodaření z roku 2005 (+ 2 992 tis. Kč) použit na část financování výdajů letošního roku a to na základě schváleného rozpočtu města, který byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva 21. února 2007.

Neinvestiční příjmy a výdaje téměř kopírovaly rok 2005. Velký obrat však zaznamenalo naše město v přijatých dotacích, zejména pak ze státního rozpočtu, a následně v investičních výdajích, na které město tyto dotace obdrželo. Podařilo se získat 26 501 tis. Kč investičních dotací ze státního rozpočtu (na zateplení ZŠ, oddílnou kanalizaci Dražka - Panská, na dostavbu šaten sportovního areálu v Hrotovicích), 972 tis. Kč investičních dotací od krajů a obcí (mj. rekonstrukci bezdrátových rozhlasů v obcích mikroregionu, dotace z Fondu Vysočiny, apod.), 16 583 tis. Kč neinvestičních dotací ze státního rozpočtu (zejména pak na sociální dávky, z Úřadu práce na VPP, dotace na dvoje pořádané volby, na chod a provoz úřadu a také na úroky z úvěru) a nakonec i 728 tis. Kč neinvestičních dotací od krajů a obcí (mj. refundace za přespolní děti v MŠ a žáky v ZŠ, dotace z Fondu Vysočiny, apod.).

Městu zbývá uhradit už jen jeden dlouhodobý úvěr, který trvá až do roku 2016. Svým účelem je vázán na bytový dům v ulici 1. máje, čp. 377. Z tohoto úvěru zbývá doplatit jistina ve celkové výši 2 127 tis. Kč.

Město během hospodářského roku 2006 navýšilo svá aktiva téměř o 29 337 tis. Kč a zároveň dostálo všem svým závazkům, jak ze stran dodavatelů, tak státních institucí. Majetek zachycený v rozvaze města je za všechny svá aktiva evidován v úhrnné výši 158 714 tis. Kč. Zdroje krytí tohoto majetku, např. v podobě přijatých úvěrů nepředstavují pro město žádnou výraznou finanční zátěž. Zajímavý je například ukazatel zadluženosti obyvatelstva města na 1 jejího obyvatele, který činní přibližně 1 336,- Kč/ 1 obyvatele města nebo také ukazatel daňové výtěžnosti v obci na jednoho obyvatele, který je roven částce 8 203,- Kč/ 1 obyvatele. Za povšimnutí stojí i poměrový ukazatel tzv. dluhové služby, který byl k 31.12. 2006 cca 1,54%, přičemž kritické hranice toho ukazatele začíná u 15%. Naopak za nepříjemné se jevilo opětovné navýšení čerpání sociálních dávek za správní obvod Městského úřadu v Hrotovicích, které se meziročně zvedlo o více jak 820 tis. Kč, a to na závratných 12 665 tis. Kč za rok.

Kladného výsledku hospodaření dosáhlo naše město i ve své podnikatelské (hospodářské) činnosti. Zde město nakumulovalo zisk po zdanění v úhrnné výši 13 tis. Kč a to za všechny své ekonomické činnosti. V krátkém shrnutí se musí konstatovat, že rok 2006 byl ve svém hospodaření příznivý, zejména pak co se týče přijatých státních dotací a potažmo v následném objemu investic, které byly v poměru k neinvestičním nákladům města přibližně 1:1. Podrobnější informace budou zveřejněny po přezkumu hospodaření na úřední desce města jako součást závěrečného účtu obce za rok 2006 přibližně v druhém čtvrtletí tohoto roku.


Pavel Jedlička,
DiS., ekonom


Zpět na obsah Zpravodaje

Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava

Výzva k výměně řidičských prukazů

Městský úřad Třebíč, oddělení evidence řidičů znovu upozorňuje všechny držitele řidičských průkazů vydaných Dopravními inspektoráty Policie ČR do konce r. 1993, že jsou povinni si tyto vyměnit do konce roku 2007!

Žádáme všechny řidiče, jichž se tato povinnost týká, aby s výměnou nečekali na poslední chvíli a vyměnili si řidičské průkazy již nyní! Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách. Nelze ani opomenout, že pokud řidiči nesplní povinnost vyměnit si uvedené řidičské průkazy do konce roku 2007 pak se dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 30 000 Kč. Proto s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte!

Občané, kteří již z jakýchkoliv osobních či zdravotních důvodů neřídí a nebudou chtít řídit motorová vozidla, mohou své řidičské průkazy pouze odevzdat na oddělení evidence řidičů, kde po předložení dokla-du totožnosti podepíší, že se vzdávají řidičského oprávnění (§ 113 odst. 3 zákona o silničním provozu). Tím se vyhnou povinné výměně řidičských průkazů a ušetří si případné výdaje, např. za pořízení fotografií.

Zemře-li držitel řidičského oprávnění, jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu řidičský průkaz zemřelého obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního trvalého pobytu zemřelého - § 113/4 zákona o silničním provozu. Na okrese Třebíč jsou obce s rozšířenou působností Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou.


Jarmila Dvořáková
matrikářka

Zpět na obsah ZpravodajeOtvíráme kroniku

Rok 1907

Hospodářský kurs pro okres hrotovický chtěje seznámit rolnictvo s nejnovějšími výzkumy rationelního hospodaření, uspořádal ve dnech 14., 15. a 16. ledna hospodářský kurs, k němuž vyslala zemědělská rada odborné řečníky: Hrbáčka - Vrlu, jenž promluvili o dobytkářství a inspektor Mackovík o lukařství. V oboru tomto učiněny i zkoušky.

Týdenní trhy. Člen obecního výboru, Jindřich Vácha, chtěje uleviti nákup potravin četným rodinám zdejším, jimž třeba vše kupovati, navrhl v sezení obecního výboru, by se zažádalo o povolení týdenních trhů. Návrh přijat.

Nemoci. Rok tento byl nešťastným pro dítky. Nakažlivá nemoc spalničky rozšířila se tak velice, že musila i škola býti zavřena.

Novostavby. Obec naše rozmnožena o dva pěkné domy. Při silnici ke Slavěticím postavil soudní oficiant Josef Kohoutek domek rodinný a v sousedství domu Odehnalova postavil patrový dům č. 208 krejčí Antonín Chládek, jenž tu zřídil době odpovídající závod krejčovský. V prvním poschodí zřízeny byty pro nájemníky, čímž velká bída o byty alespoň poněkud zmírněna.

Oheň. V prázdninách jednoho odpoledne vyrazil ze střechy strojníka Jana Mayera zhoubný plamen, který v krátké chvíli zničil střechu nad strojírnou. Oheň vznikl od benzinového stroje.

Spořitelna měla od 929 stran 272.384.37 K vložených vkladů, od 681 stran 192.986.49 K vybraných vkladů. Stav koncem roku činil 1,206.011.79 K, rezervní fond 44.318.65 K.

Zpět na obsah ZpravodajeKdyž máj vláhy nedá, červen se předá.

Přečetli jsme za Vás

Nový stavební zákon: žádná revoluce

Od začátku letošního roku platí nový stavební zákon. Podnikatelé si od něj slibovali hlavně zjednodušení povolování staveb. Podle odborníků však nový kodex neznamená žádnou převratnou změnu a přípravu staveb v zásadě neulehčuje. Specialistům tedy nový stavební zákon práci nebere, protože realizace staveb zůstává nadále natolik složitá, že se bez nich laik neobejde. Pozitivem nového zákona jistě je, že snižuje počet formálních řízení ohledně drobnějších staveb. Nikterak se však netýká nutných dokladů pro zahájení výstavby. "Papírování" prostě neubude. Stavaři a architekti se shodují v tom, že v praxi se změny, které přináší nový stavební zákon, projeví minimálně. Přestože v některých případech budou moci stavební úřady nahradit autorizovaní inspektoři, méně práce nebudou mít ani stavební úředníci.

Nová legislativa představuje rostoucí nároky na kvalitu přípravy stavby a přínosné budou i kontroly průběhu stavby a oslabení závěrečné kolaudace.

Některé podstatné změny v zákoně

 • Zabezpečení ochrany veřejných zájmů se přesouvá do územního plánování.
 • Některé stavby je možné zahájit jen na základě ohlášení, například rodinný dům do 150 metrů čtverečních zastavěné plochy se sklepem do hloubky tří metrů, maximálně dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
 • Není povinná závěrečná kolaudace, stavební úřad bude kontrolovat, zda se staví podle předpisů.
 • Ústní jednání při územním řízení je povinně veřejné a každý může uplatnit připomínky. Těmi se stavební úřad musí zabývat.
 • Podmínky pro umísťování staveb v nezastavěném území jsou přísnější. Naopak tam, kde už domy stojí, se další výstavba reguluje podstatně méně.
 • Stavební úřad si sám opatří výpis z katastru nemovitostí jako doklad k žádosti o stavební povolení.
 • Autorizovaní inspektoři přebírají část práce stavebních úřadů, jako je povolování staveb a kontrola jejich provádění.

Co dělá podle nového zákona stavební úřad

 • Vydává územní rozhodnutí, územní souhlas, poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentaci.
 • Ohlašují se mu jednoduché stavby, terénní úpravy, informační a reklamní zařízení a udržovací práce.
 • Předkládá se mu žádost o stavební povolení.
 • Stavebník mu oznamuje záměr započít s užíváním stavby.
 • U staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, jako jsou například školy a nemocnice, vydává stavební úřad na žádost stavebníka kolaudační souhlas.
 • Vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z nového stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
 • Provádí kontrolní prohlídky staveb.
 • Nařizuje nezbytné úpravy na stavbě a stavebním pozemku i na zastavěném stavebních pozemku.
 • Nařizuje provedení udržovacích prací, vyklizení stavby.
 • Ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

Zdroj: Měsíčník Hospodářské komory České republiky Komora číslo 2


Zpracovala Dana Růžičková, tajemnice

Zpět na obsah ZpravodajeSpolečenská kronikaBarborka Vrbková


Po 19 letech se v Hrotovicích narodilo první dítě hned první den v roce 1. ledna. Letos je to Barborka Vrbková, ulice Mírová 429. Barborce přejeme šťastné dětství a rodičům hodně úspěchů při její výchově.

Evidence obyvatel za rok 2006

Celkový počet obyvatel ke dni 31. 12. 2006 byl 1721, z toho 848 mužů a 873 žen. Věkový průměr obyvatel 38,2 roků, z toho muži 36,9 roků, ženy 39,5 roků.

Narodilo se 9 dětí, z toho 3 chlapci a 6 dívek. Zemřelo 13 občanů, z toho 7 mužů a 6 žen. Sňatky uzavřelo 13 hrotovických občanů, rozvedlo se 8 hrotovických občanů.

Přistěhováno do Hrotovic  18 občanů 
Odstěhováno z Hrotovic  39 občanů 
Přestěhování v rámci obce  19 občanů 
Celkový počet změn v evidenci obyvatel  119 záznamů 


Věkové složení obce
       
věk  muži  ženy  celkem 
  0 - 10  101    93  194 
11 - 20  109  110  219 
21 - 30  131  130  261 
31 - 40  140  132  272 
41 - 50  128  116  244 
51 - 60  122  123  245 
61 - 70    67    76  143 
71 - 80    43    65  108 
81 - 90      7    25    32 
91 - 100      0      3      3 
Celkem  848  873  1721 


Dne 27.2.2007 oslavila paní Marie Čechová, bytem Hrotovice, ulice Mládeže 318, významné životní jubileum - 93 let.Životní jubileum oslavili také:   
   
DUNDA Ivo  70 let 
BOREK Václav  70 let 
DVOŘÁK Josef  75 let 
KUČEROVÁ Hildegarda  75 let 
URBÁNKOVÁ Jarmila  75 let 
TOMKOVÁ Jitřenka  75 let 
PALÁTOVÁ Zdeňka  75 let 
POTŮČEK Miroslav  80 let 
MAREŠ Josef  80 let 
PŘEPECHAL Josef  85 let 


Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Zpět na obsah ZpravodajeOd našich dopisovatelů

Dětský karneval a další akce ZUŠ Hrotovice

Sál SportVhotelu se v neděli 18. února 2006 opět rozezvučel karnevalovým halasem. Na parketu se sešlo 78 nádherných masek, mezi kterými sami rodiče určili vítěze: na druhém a třetím místě to byly oblíbené princezny Simonka Krejčí a Verunka Kroutilová z Řeznovic, první místo obsadila "křovačka" v převleku 11 měsíčního Adama Pelána. Nic na tom, že svůj výkon musela během Karnevalu doplňovat výživou od maminky, veselo bylo pořád! I ostatní masky byly velmi nápadité, děti se předvedly jako potápěči, harémové tanečnice, zdravotní sestry, loupežníci, víly a mnoho dalších. Ale vítěz může být jen jeden, snad příští rok pořadatelé vymyslí nějaký jiný způsob, kde bude oceněných masek víc... Nejmladším účastníkem Karnevalu byla letos žabička - Sabina Jelínková z Račic. Jsou jí teprve 3 měsíce, ale odpoledne si v náručí maminky opravdu užila.

Dětský karneval

V pestrém programu vystoupila děvčata z Klubu Aerobik pod vedením paní Hany Kolouchové, připra-vena byla řada soutěží a tanců. Celé odpoledne dětem hrála známé melodie skupina Fantazie z Polanky, pořadem provázely Jitka Cafourková a Martina Kroutilová. Děkujeme paní ředitelce za bezplatné zapůjčení prostor SportVhotelu a těšíme se, jaké masky nás opět příští rok překvapí.

28. března připravili žáci naší školy výchovný koncert s názvem Poznáváme hudební nástroje, koncert předvedli na 3 vystoupeních pro školy i veřejnost.

13. dubna 2007 vystoupí na svém koncertě žáci, hrající na elektronické klávesy, houslová třída se připravuje na společné zahajovací vystoupení s naším předním houslistou Jaroslavem Svěceným, který bude v rámci Hudebních slavností vystupovat na koncertu v Obřadní síni dne 20. dubna 2007. Rovněž zde vystoupí i pěvecký sbor ZUŠ.

Pro zájemce o výuku na naší škole chystáme 27. dubna 2007 odpoledne od 13 do 17 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Přijďte se k nám podívat, rádi vás provedeme.

Také literárně dramatické oddělení chystá v pondělí 30. dubna představení, na kterém zahraje nacvičené pohádky Bez práce nejsou koláče, Zajíček ušáček, O zlé koze, Pošťácká pohádka a Opička s medvídkem na výletě.

Velikou akcí pro žáky naší školy bude letošní tvořivé setkání s partnerskou školou v Hollabrunnu. Především výtvarný obor chystá náročnou dílnu v prostorách zámeckého nádvoří nazvanou "Čtyři živly v nás". Budou spolupracovat i žáci hudebního a dramatického oddělení. Akci plánujeme na 3. května 2007. Jen aby vyšlo počasí!!!

Po vystoupení všech dětí hudebního oboru na besídkách svých tříd začátkem května bude následovat 25. května velký den pro naše absolventy, kteří se na závěrečném koncertu rozloučí svým programem s naší školou. Už teď srdečně všechny zveme.

31. května a 1. června se budou odpoledne konat talentové zkoušky pro nové žáky ZUŠ. 22. června plánujeme Závěrečný koncert a pak už hurá na prázdniny.

Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům naší školy za přízeň: SportVhotel Hrotovice, ČEZ - Jader-ná elektrárna Dukovany, Truhlářství pana V. Plíška, Truhlářství pana M. Paláta a Sklenářství pana F. Vitamváse.

PaedDr. Jiřina Suchardová, ředitelka školyZpět na obsah ZpravodajeMateřská škola Hrotovice

 • Od ledna se těší děti 1.tř. MŠ "Berušky" novému nábytku, jehož pořízení stálo 70.000,- Kč.
 • Předškoláci zahájili 6. 2. kurz předplavecké výchovy, na který jezdíme do Třebíče společně s MŠ Rouchovany a Dalešice, bude ukončen 10.4.
 • 9.2. hostovalo v MŠ divadlo Hodonín s pohádkou "Dobrodružství na moři", na které jsme přizvali žáky z 1.tř. ZŠ.
 • 26.3. jeli předškoláci do Třebíče na divadelní představení "Jak si princezna vzala draka".
 • 28.3. děti navštívily výchovný koncert ZUŠ, který je velmi zaujal.
 • Duben bude kulturně bohatý
   2.4. hostování divadla s pohádkou "Jak pejsek a kočička malovali vajíčka".
   20.4. hostování divadla s pohádkou "Králíček Otíček".
   24.4. pojedou předškoláci do Třebíče na divadelní představení "Popelka".
 • V květnu se budeme podílet na Hrotovické 20 zajištěním trasy 5km.
 • Pro maminky připravíme oslavu Dne matek.
 • 10.6. pozveme děti i veřejnost na sportovní odpoledne v zahradním areálu MŠ.
 • Děti z MŠ potěší 27.6. dopoledne indiánská skupina HAU KOLA Indiáni z farmy B. Polívky ukázkou programu ze života Indiánů.
 • Předškoláci se rozloučí se školkou.

Libuše Mlynářová, ředitelka MŠZpět na obsah ZpravodajeZákladní škola

Dne 10. 2. 2007 uspořádala Základní škola Hrotovice v sokolovně XVI. PLES ŠKOLY. Díky Vaší milé pomoci se ples velmi vydařil, zisk činil 37 789 Kč a bude věnován na odměny žákům a světelný ukazatel do haly. Ředitelství školy děkuje.

PaedDr. František Kašpárek, ředitel školy


Zpět na obsah ZpravodajeMěstská knihovna Hrotovice

Jaro přebírá vládu a nás opět čekají práce na zahrádce a v okolí domu. Dovolte mi nabídnout Vám několik knih, které Vás budou inspirovat a poradí Vám, jak vytvořit ze zahrady příjemné místo k relaxaci a trávení volného času:

 • Stein S. Výsevy a množení: od semene k rostlině, pěstování venku, vegetativní množení rostlin…
 • Courtier J. Zahrádka v květináčích a závěsných koších: přehledný průvodce rostlin vhodných pro pěstování v květináčích a truhlících, péče o ně, výběr nádob…
 • Swift P. Přístřešky a pergoly: projekty a plány, výtvarné řešení a styl, pracovní postupy, materiály, stavební předpisy…
 • Swift P. Cesty, schody a terasy: stavební metody, plánování, projekty, volba materiálu…
 • Hensel W. Radost ze zahrady: základy zahradničení, sázení rostlin, péče, tvary záhonů, porůstání zelení, místa k posezení…
 • Součková M. Pnoucí rostliny: výsadba a ošetřování, konstrukce na pnoucí rostliny, rozmnožování, pnoucí dřeviny…

Také Vám mohu nabídnout časopisy s touto tématikou: Flóra na zahradě, Zahrádkář, Dům a zahrada a Rady pro hobby.

Iveta Škodová
Městská knihovna


Zpět na obsah ZpravodajeKdyž máj vláhy nedá, červen se předá.

ZO Českého svazu včelařů Hrotovice v roce 2006

ZO obhospodařuje 21 obcí. Počet včelařů k 31.12.2006 je 77 (průměr nad 50 let). Počet včelstev k 31.12.2006 je 1710. ZO má 9 kočovníků. Počet přísunu ke kulturám 28 ( jedná se o přísuny: řepka, jetel, svazenka a les). Počet přednášek 1.

Jan Špaček

Zpět na obsah ZpravodajeČeský zahrádkářský svaz Hrotovice v roce 2006

ČZS má 40 členů. V zahrádkářské osadě "Na plantáži" má 27 členů ZO pronajatu parcelu pro zahrádkářskou činnost. Celková výměra obdělávané půdy je 3,14 ha. Věkový průměr členské základny se za poslední roky zvyšuje, loni byl 68 let. Naproti tomu ubývá členů (v roce 2002 65, v roce 2006 40) z důvodu fyzické neschopnosti obdělávat a udržovat parcely, v neposlední řadě i úmrtí několika dlouhodobých členů.

Pětičlenný výbor a tříčlenná revizní komise se podílí na řízení, činnosti a kontrole ZO ČZS. V loňském roce se sešly osmkrát.

Kromě trvalé péče o veřejnou zeleň na ploše 0,9 ha a údržbu společného movitého i nemovitého majetku, provádí organizace pro občany Hrotovic i okolí užitečnou službu moštování jablek i hrušek v nově dokončené moštárně, kde bylo v loňských podzimních měsících zpracováno na mošt 94 q ovoce.

Rádi bychom přivítali v našich řadách zájemce o zahrádkářskou činnost na volných parcelách v osadě "Na plantáži". Podmínky pro pronájem zahrádkářských parcel získají zájemci v propagační skříňce ZO ČZS (u autobusové čekárny).

Antonín Denemarek


Zpět na obsah ZpravodajeRybáři informují

Stav členské základny MO MRS Hrotovice k 31.12.2006 činil 481 dospělých, 25 členů od 16 do 18 let a 71 mládežníků do 15 let, celkem tedy měla MO Hrotovice v loňském roce 577 členů. Nejdůležitější akcí v rámci organizace, která byla zahájena v loňském roce a pokračuje i letos je oprava a odbahnění rybníka Utopenec v kú Krhov, který bude již v roce 2008 využíván ke sportovnímu rybolovu jako nový revír s názvem Bačický potok. Nová e-mailová adresa organizace je momrshrotovice@seznam.cz.

Dne 18.3.2007 se ve Sport- V hotelu v Hrotovicích uskutečnila výroční členská schůze organizace, které se zúčastnilo 111 členů. Tato schůze mimo jiné schválila, že příspěvek za neodpracovanou brigádu člena bude navýšen o 200, - Kč na 700,- Kč.

Úspěšnými rybáři, kterým se podařilo ulovit pěkné úlovky v loňském roce byli:

Na revíru Mocla 1M (rybníky Udeřický a Pivovarský v Dalešicích):
(celkem 1 134 docházek)

Druh ryby  Délka (cm)  Hmotnost (kg)  Úspěšný lovec 
Kapr  71  7,9  Jan Mezírek, st. 
Amur  69  5,0  Slavomír Hlaváč 
Lín  35  0,5  Štěpán Trpišovský 
Candát  72  3,2  Milan Hohberger 
Štika  91  5,7  Milan Svoboda 

Na revíru Mocla 1 (koupaliště Hrotovice, Nad Cihelnou)
(jen naši členové 3 486 docházek)

Druh ryby  Délka (cm)  Hmotnost (kg)  Úspěšný lovec 
Kapr  68  6,3  Petr Jiříček 
Amur  72  5,5  Michal Vala 
Sumec  115  9,6  Michal Líbal 
Candát  67  3,1  Jiří Šimánek 
Štika  87  5,3  Ondřej Vašíček 

Na revíru Jihlava 7-8 (Dalešická přehrada)
(jen naši členové 7 837 docházek)

Druh ryby  Délka (cm)  Hmotnost (kg)  Úspěšný lovec 
Kapr  78  11,0  Michal Vala 
Amur  82  7,0  Petr Drexler 
Sumec  144  18,5  Tomáš Svoboda 
Candát  85  6,6  Petr Hájek 
Štika  101  8,1  Roman Gross 


Ing. Libor Fiala, jednatel MO MRS Hrotovice


Zpět na obsah ZpravodajeMáme pejska…

 

A je členem naší rodiny. Máme ho moc rádi, staráme se o něho, snažíme se ho vychovat a zabezpečit aby se netoulal, nikomu neubližoval, aby nebyl přítěží pro nás ani pro okolí, ale abychom si rozuměli a poskytovali si jen to dobré. Tedy lásku, přátelství, pochopení, porozumění i pomoc. Jsme tedy "pejskaři" i když toto slovo příliš rádi nemáme. Ono totiž je názvem pro skupinu lidí, kteří mají něco společného, tedy pejska. Vlastnosti podobné už mít nemusejí. Jsou totiž pejskaři a pejskaři. Zodpovědní a nezodpovědní, s láskou k pejskovi i bez ní. O tom by se dalo mnoho vyprávět. Věřím však, že většina z nás chce plnit a opravdu plní své povinnosti spojené s láskou ke zvířatům i veškeré přírodě, dobře. Vždyť i láska k lidem vede přes psy.

Co nás trápí? Právě to, o čem se píše skoro v každém zpravodaji úklid po našich "miláčcích". Mnozí chodíme na vycházku vybaveni ubrousky, sáčky a snažíme se posbírat co pejsek "ztratí". Ale ouha ! Není to kam hodit. Velmi dlouho pak tento "poklad" nosíme až nás vysvobodí cizí popelnice nebo odpadkový koš (pouze v centru města). Proč by se ale majiteli popelnice mělo líbit, že mu tam vhazujete tyto psí odpady ? Proč by se mělo kolemjdoucím líbit vhazování tohoto do obyčejných (otevřených) odpadových košů ? Řešení by bylo a mohlo by být financováno z poplatků za chování psů. Speciální odpadkové koše k tomu určené i s hygienickými potřebami pro sběr. V mnohých městech to spolehlivě funguje.

Nestálo by to za zamyšlení a realizaci? Zbavilo by nás to všechny mnoha nepříjemností. A že by to mohlo přinést další problémy z jiné strany ? Snad bychom si ty vandaly a ničitele kolem sebe dokázali usměrnit třeba dobrým slovem, rozhovorem. Nikdo přece neví, kdy do jeho života, rodiny, domácnosti přibude to malé klubíčko, ze kterého se vyklube moudrý, spolehlivý, oddaný a věrný kamarád nebo také pomocník. Ani já jsem to nevěděla, až jsem jednou to štěňátko dostala a ono obohacuje můj život.

Věřte, že tento článek byl napsán po mnoha konzultacích s majiteli psů, všichni by tyto "psí stojany" uvítali.

 

Mgr. Hana Vlčková


Zpět na obsah ZpravodajeCo červen nedá do klasu, červenec nažene v času.

Novinky Mateřského centra Andílci - pro každého něco

Rády bychom Vás informovaly o akcích v MC v měsíci dubnu:

Relaxační a břišní tance
Kurz masáží miminek
"Velikonoční hrkání"
Psychologické poradenství
Kojení, první příkrmy, ukončení kojení
Barvení triček technikou savování
Prezentace firmy Farlin kojenecké zboží 
3. 4., 17. 4., vždy v 17.00, E. Slatinská
11. 4. ve 14.30, D. Fabíková
6. 4. v 16.30
10. 4. v 17.00, OS Střed Třebíč
18. 4. ve 14.30, E. Svobodová
19. 4. v 15.00, L. Nováčková
25. 4. ve 14.30, p. Havrda 


Mějte krásné jaro!Regina Smíšková, Bc. Lenka Hájková


Zpět na obsah Zpravodaje


Příspěvky ostatních organizací zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.


Kaleidoskop zajímavostí


Proč se říká?

Jedna vlaštovka jaro nedělá = první dojem není rozhodující

Příběhů o tom, jak nezdární synové promrhali zděděný majetek, existuje bezpočet. Jeden z nich zaznamenal největší a nejuniverzálnější antický filozof Aristoteles. V jedné z jeho deseti knih je uveden následující příběh:

Nezvedený syn po smrti svého bohatého otce nejdříve vyprázdnil pokladnu a utratil všechny peníze. Potom prodal pole a dobytek, později došlo také na nábytek a šatstvo a nakonec prodal i otcovský dům. Nezůstalo mu nic jiného než šaty a lehký plášť. Bylo to v době, kdy zima předávala pomalu vládu jaru a když se objevila první vlaštovka jako posel jara, marnotratný syn prodal i plášť. Usoudil totiž, že se bez něj v teplém počasí obejde. Jaro však nijak nespěchalo. Znova uhodily mrazy a nezvedený syn trpěl zimou. Jednou uviděl znovu vlaštovku, prokřehlou stejně jako byl on sám. Nejdříve ji sice politoval, ale vzápětí ji osočil, nebýt jí, neprodal by plášť a nebylo by mu zima.

Zpět na obsah ZpravodajeZaujalo nás ...

 • pro většinu Čechů zůstávají Velikonoce původními pohanskými svátky jara a plodnosti, které slavili už staří Slované a Germáni. Jsou oslavou jarní rovnodennosti, zániku zimy a vítání jara, kdy se země probouzí k životu a pole čekají na své zúrodnění. Jako připomínka návratu stěhovavých ptáků z jihu se dříve pekly takzvaní ptáčci uzlíky
 • jako významné a již nábožensky organizované svátky se Velikonoce objevily poprvé u Židů. Byly to svátky přesnic (pascha; hebrejsky pesach = přejití, ušetření) slavené na památku vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Připomínalo se jimi Hospodinovo milosrdenství, když při hubení prvorozenců v Egyptě přešel domy Židů, které byly označeny krví beránka. Svátky se slavily vždy čtrnáctého dne měsíce nisanu. Ale je zde i jiné vysvětlení: všechny staré národy konaly oběti svým bohům. Pokud bývaly krvavé, vždy bylo zapotřebí mladé krve. Izraelité měli zvyk obětovat kůzle či jehně. Krvavou oběť přinášeli zejména o pesachu, což byl hlavní svátek, vzpomínka na útěk z egyptského otroctví. Výročí připadalo na den 1. jarního úplňku. Křesťanství ovšem krvavé oběti odmítlo. A tak se z masitého rituálu stal časem vlastně mazanec, Agnus dei, Beránek boží, symbol oběti Ježíše Krista
 • pro pravidelně praktikující křesťany jsou Velikonoce slavností vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve a patří k nejstarším svátkům vůbec. Na počátku našeho století byl o Velkém pátku ukřižován Ježíš Kristus, Spasitel lidstva, a v noci ze soboty na neděli pak vstal z mrtvých. Tato noc se proto nazývá Velkou nocí
 • pravděpodobně jako první zavedli zvyk darování vajec v období svátků jarní rovnodennosti Egypťané. Nejstarší nalezená kraslice je prý stará 2 300 let. Nejstarší nalezená kraslice u nás se našla v hrobě z časů kolem roku 1020 ve Velkých Hostěrádkách na Břeclavsku. U nás dávaly dívky chlapcům vajíčka odměnou za šlehání a za odříkání hezké koledy. Vajíčka musela být plná a barevná. Časem se začala zdobit i prázdná vyfouknutá vejce, která sloužila především jako dekorace. Tradice malování kraslic se v našich krajích rozvinula jako nikde jinde na světě
 • vejce je symbolem nového života; plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení; životní síly, narození, nesmrtelnosti, slunce, návratu jara; bezpečí (díky skořápce) a zárodečného chaosu, ze kterého vznikl svět. Vejce se také přirovnává k hrobu, který skrývá život
 • na Velikonoce se křesťané připravují čtyřicetidenní postní dobou, která začíná Popeleční středou po masopustním úterý a končí šestou postní nedělí Květnou. Původně to byla doba, kdy lidé toužící přijmou křest zintezivnili svoji přípravu. Ostatní Křesťané se brzy připojili, aby si tak sami svoji víru oživili. Nově pokřtění si oblékali bílá roucha, jelikož bílá symbolizovala nový život. Proto se ve velikonočním období má nosit bílá barva, která zároveň symbolizuje světlo. Po Velikonocích nastává velikonoční doba, která trvá 50 dní až do neděle svátků "Seslání Ducha svatého"

Zpět na obsah ZpravodajePřipomeneme si:

 • 1. květen - Svátek práce nebo 1. máj. Je to mezinárodní dělnický svátek, který se slaví od roku 1890 vždy 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu (1. května 1886). V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější svátky, organizovaly se masové prvomájové průvody, které procházely pod tribunami s místními představiteli moci
 • 5. květen 1945 - Květnové povstání českého lidu. Začalo 1.5.1945 místními povstáními a nepokoji v několika moravských a českých městech a 5.5.1945 vyvrcholilo Pražským povstáním. Do čela povstání se postavila Česká národní rada a vydala provolání o převzetí vládní a výkonné moci v Českých zemích. Povstání začalo bojem o budovu Rozhlasu a vyvrcholilo v následujících dnech obranou 1 600 barikád v pražských ulicích, jíž se účastnily desetitisíce Pražanů. Boj s přesilou nacistických vojsk byl ztěžován nedostatkem zbraní. 7.5. podnikli nacisté útok na Prahu a na několika místech pronikli až do středu města, přičemž se dopustili zločinů na civilním obyvatelstvu. Hrozba zničení Prahy přiměla představitele ČNR k jednání s německým velením
 • 8. květen 1945 - Den osvobození. V Praze pokračovaly urputné boje, německé jednotky se probojovaly na náměstí Republiky a pokračovaly v útoku na Staroměstské náměstí. Kolem poledne v sídle ČNR začalo jednání mezi generálem Toussaintem a představiteli ČNR o kapitulaci. K večeru byl podepsán Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil. Večer zahájila většina německých útvarů odchod z Prahy směrem k americkým liniím. 9.5.1945 v brzkých ranních hodinách dosáhly první útvary Rudé armády okrajů Prahy a v následující době pokračovaly ve vyčištění města od posledních německých jednotek a vojáků
 • 8. květen 1945 - Hrotovická tragédie. V tento den ve 12.33 hod. omylem svržená letecká puma způsobila smrt 114 hrotovických občanů a 36 vojáků Rudé armády
 • 13. květen - Den matek. První zprávy o "předchůdci" Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle nebo Neděle matek. V USA poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia Ward Howeová a věnovala tento den míru. Na sklonku 19. století se Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 dětí, začala angažovat za práva matek. V roce 1907 její dcera Anna zahájila kampaň za ustavení Dne matek jako národního svátku. V roce 1914 byl Den matek prohlášen oficiálně za národní svátek. Občané USA se v ten den zdobili květinou - bílou ten, kdo maminku už neměl, a červenou ti ostatní. Den matek do Československa přišel kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí z USA. "Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech, proto půjdeme slavit pod heslem Hold matkám," tak začínala výzva v Českém slově z roku 1924. Noviny zvaly na oslavu do Stromovky, kde se konal jeden z prvních Dnů matek u nás
 • 1. červen - Mezinárodní den dětí. Slaví se již od roku 1950, jeho cílem je mobilizovat veřejné mínění na celém světě zvláště k zabezpečení práva dětí na život v míru, k všestranné péči o jejich zdraví a normální vývoj v podmínkách svobody

Zpět na obsah ZpravodajeZveme Vás ...

 • na vystoupení houslisty Jaroslava Svěceného, který bude v rámci Hudebních slavností vystupovat dne 20.dubna 2007 v 18.00 hod. v Obřadní síni MěÚ Hrotovice
 • 26.4.2007 od 13.00 do 17.00 hod. na Den otevřených dveří v ZUŠ Hrotovice
 • 30.4.2007 na pohádkové představení připravené LDO ZUŠ Hrotovice
 • 3.5.2007 do prostor zámeckého nádvoří na akce VO ZUŠ "Čtyři živly v nás"
 • 6.5.2007 na Hrotovickou 20, na výběr máte z tras 5, 10, 20 km
 • 7.5.2007 k oslavám 62. výročí ukončení 2. svět. války
 • 19.5.2007 ve 13.30 hod. na přátelské utkání hrotovického A mužstva s internacionály Sparty Praha, které bude sehráno u příležitosti slavnostního otevření hřišť
 • 25.5.2007 Absoloventský koncert žáků ZUŠ
 • 31.5.2007 a 1.6.2007 na talentové zkoušky pro nové žáky ZUŠ
 • 10.6.2007 na sportovní odpoledne v zahradním areálu MŠ
 • 22.6.2007 Závěrečný koncert žáků ZUŠ


Zpět na obsah Zpravodaje


Jaký červen, takový prosinec

Nejdražší kačena


Život píše ty nejlepší příběhy, podělme se tedy o ten, který se odehrává celou zimu na hrotovickém Dolním rybníku.

Pro potěšení kolemjdoucích a pro pokušení roštáků tady v letošní mírné zimě pobývají dvě labutě a jedna kačena. Všechna tři sněhobílá zvířata jsou zdálky vidět a naše oko je mimoděk vždycky cestou kolem rybníku hledá. Mnoho Hrotovických se diví, kde se vzala ta krásná, nezvykle vypadající kačena labutě jsou vedle ní úplně "normální" hosté našeho rybníka!

Příběh začal u Novákových, kteří bydlí na dohled od vodní hladiny.

"Mirku vstávej, zařezávat budeš jinde", volá paní Nováková. Voda vře, všechno je nachystáno na "zabíjačku" posledních dvou kačen z 15, které koupila ve vyhlášeném chovu u Hutařů v Bačicích. Jsou to krásné kousky na sváteční oběd!

Avšak letmý pohled z okna a všechno je jinak. Jakoby jedna z těch posledních dvou kačen cítila svůj konec, vznesla se a krásným obloukem přeletěla plot. Chvíli se usadila na Horním rybníku, pak jsme ji mohli pozorovat v zahradě Mateřské školky, nakonec se ale skamarádila s barevně ladícími labutěmi na Dolním rybníku. Paní Novákové srdce krvácelo, tolik práce a teď tu zakládám zoologickou zahradu. Ale kačena byla určitě spokojená. Teplá zima, dostatek vody a hlavně dobré jídlo jí očividně prospívají. Paní Nováková totiž kupuje každý den 15 rohlíků a aby labutě nezáviděly, krmí celý zvěřinec. Všechny pokusy nedělní oběd odchytit vyšly naprázdno, co tedy zbývá!

Přece jednou byla dobrá šance na úspěch. Rybník konečně v únoru zamrzl, nikdo si však netroufl na něj stoupnout. Jen kačenka chudák klouzala po hladkém povrchu a byla jí zima.

To byla dobrá šance pro lov. Paní Nováková připravila oblíbené rohlíky a jeden z nich nechala nasáknout rumem. "Silvestr ti připravím, kamarádko!" Ale kačena nezabrala, rum nebyla její parketa. Paní Nováková se však nevzdávala, skvělou myšlenku chtěla zúročit za každou cenu. Spěchala domů a rum vyměnila za domácí ořechovku. Hurá, konečně kačena zabrala. Alkoholický rohlík sezobala a opravdu, za chvíli se potácela po rybníce a vypadalo to, že snad začne i zpívat. Přesto se paní Novákové nezelenalo. Na tenký led si netroufala a tak hupky dupky, další skvělý nápad, její muž je přece rybář a má nový podběrák, jak se kačena připotácí v nabylé plachosti ke břehu, je moje!

Spěchá s podběrákem k rybníku a začal boj. Ne s kačenou, ale s podběrákem. Ne a ne ho rozložit, krám jeden, jak se to jen natahuje! Asi největší radost ze zápasu měla kačena. Postupně vystřízlivěla a tak celá akce skončila pro ni vítězstvím. Ještě že se paní Nováková, takový milovník přírody, smířila s porážkou a chodí "svoje" zvířata trpělivě krmit celou zimu. Nám všem pro radost.....

redakceZpět na obsah ZpravodajePálení čarodějnicFilipojakubská noc se blíží, na návrší řady měst a vesnic znovu zaplanou ohnivé hranice, ožije dávný zvyk pálení čarodějnic. Z generace na generaci tak přecházejí tyto lidové rituály plné veselí a zejména dětské nespoutanosti, a nikoho přitom už nenapadne, jak hluboká tragika tkví v jejich podstatě že vlastně jde o symbolickou stylizaci dávných inkvizičních poprav. Právě v tom spočívá paradoxnost celé věci. Neboť to, co se dosud napodobuje jako projev radosti, naši dávní předkové prožívali jako reálnou skutečnost. Přesvědčení o existenci čarodějnictví a kouzelnictví bylo ve své době součástí trestního práva. Roku 1708 vešlo u nás v platnost tzv. Nové právo útrpné a hrdelní pro království české, markrabství moravské a knížectví slezské. Zákoník byl pak uplatňován řadu desetiletí a je jistě poučné citovat z něj alespoň několik ustanovení. V článku 19 se výslovně stanoví trest smrti za "kouzelnictví, hádání, hrncův kopání, takovýchto do studnic uvrhování a čarodějné střílení." Dále se v příslušném článku uvádí, že u podezřelých osob je třeba zjistit, zda svůj závazek se zlým duchem učinili písemně či ústně a zda se zlým mocnostem poddali dobrovolně. A tak poetická iluze, kterou známe z lidového zvyku pálení čarodějnic, ale stejně tak z pohádek a pověstí, rázem mizí a obsah soudní praxe, ale i samotných příběhů nabývá nečekaně reálný kontext.

Lze uvést takový příklad, stal se roku 1681 na panství v Jevišovicích u Znojma (událost se opravdu stala a je dochovaná listina o tomto případu). Tamější pastýř Tomáš Chvátala se před inkvizičním tribunálem zodpovídal za ilegální spojení s temnou mocí. Z oficiálně podané obžaloby vyplývalo několik vážných podezření. Především že na Moravu přivolal velké sucho a že se pak proměňoval ve vlka, který okolí působil velké škody.

Na otázku vyšetřovatele, zda umí zahánět déšť, odpověděl: "Ano, umím. Činím tak bičem, který natřu bylinou zvanou dikvant. Když takovým bičem třikrát zapráskám, bouře a déšť okamžitě ustane."

Otázka vyšetřovatele: "Jak ses setkal s černým mužem, který ti takovou moc dal?" Odpověď: "Před dvěma roky jsem se během filipojakubské noci vracel domů a cestou mě zastavil duch zvaný Koštiště. Tomu jsem se poddal a zapsal jsem se mu svou krví. Učinil jsem tak mosaznou lžící. Zlý duch, který se mnou hovořil, byl dobře ustrojen, seděl na koni, měl vysoké boty a ostruhy." Otázka vyšetřovatele: "Jakou odměnu ti za to slíbil?" Odpověď: "Slíbil, že se o mě dobře postará až do smrti. Dostal jsem od něj moc čarovat, proměňovat se v cokoli, třeba v myš nebo jakoukoli havěť." Otázka vyšetřovatele: "Účastnil ses ještě s jinými čaroději filipojakubských slavností na nějakém rejdišti?" Odpověď: "Ano, každoročně na Petrových kamenech. Hodně se tam pilo a tancovalo. Mým úkolem bylo nosit putny, do kterých čarodějnice házely odpady z prahů a dveří." Otázka vyšetřovatele: "Umíš se proměnit ve vlka a páchat při tom škody, kdykoli se ti zachce?" Odpověď: "Ano, umím. Jednou jsem se tak proměnil ve vlka v Plavči a páchal jsem přitom škody tím, že jsem pokousal celé stádo ovcí." Otázka vyšetřovatele: "Popiš, jak se v takového vlka proměňuješ." Odpověď: "Jdu pod širé nebe, učiním přemet, čert mně pomůže a už je ze mě vlk." Otázka vyšetřovatele: "Může se tak ve vlka proměnit každý člověk?" Odpověď: "Ne. To může jenom ten, kdo se upsal čertu."

Kdybychom neměli na paměti, že jde o odpovědi z oficiálního soudního protokolu, mohli bychom se domnívat, že čteme nějakou pohádku. Ostatně kolik existuje příběhů se stejnou dějovou osnovou, na jaké byl zbudován tento chatrný text soudního protokolu.

Jenže má vůbec smysl tohle všechno si připomínat během nadcházející filipojakubské noci v záři planoucích ohňů? Tragika bolesti se přece už dávno rozplynula a pálení čarodějnic je jen čas veselí a radosti ze života. Tím víc, že noc, kdy se tak děje, je zároveň předzvěstí nejkrásnějšího měsíce roku, května.


Zpět na obsah ZpravodajeLetní slunovratVe dnech kolem jednadvacátého a dvaadvacátého června dosahuje Slunce při svém pohybu vůči Zemi své nejsevernější polohy severní konec zemské osy je nejvíce přikloněn ke Slunci. Nadchází letní slunovrat, začíná léto. Sluneční paprsky v tento den dopadají v poledne kolmo na obratník Raka. Na severní polokouli je nejdelší den a nejkratší noc. Slunce bude vstupovat do trojice tzv. letních znamení Raka, Lva a Panny. České slovo slunovrat vzniklo podle ročního pohybu vycházejícího Slunce nad obzorem. Poté, co Slunce dospělo k nejsevernějšímu bodu východu a západu, se nyní bude přesouvat vracet po obzoru na jih. Na nejjižnější bod své pouti dospěje za zimního slunovratu.

Přestože by se teď už měly vlastně dny zkracovat a tím i celkově ochlazovat, teprve začíná ta nejteplejší část roku. Délka dnů a nocí se v průběhu června mění jen velice málo. Slunce stále vychází před pátou hodinou letního času a zapadá po jednadvacáté hodině.

Podle keltských tradic se den letního slunovratu nazývá Alban Heruin neboli sabat Litha. Keltové pořádali slavnosti zasvěcené bohyni Matce. Podobně jako v noci na "čarodějnice" se na nejvyšších kopcích o půlnoci pálily posvátné ohně tentokrát na počest vrcholícího Slunce. Lidé kolem nich tančili a bylinami z ohně zapálenými žehnali dobytku. Uhlíky ze slunovratových ohňů byly rozhazovány po polích pro zajištění dobré úrody. Uzavíraly se tak zvané čarodějnické svatby, novomanželé po nich přeskakovali koště.

Některé keltské tradice můžete dodržovat snadno i dnes. K zajištění štěstí a blahobytu dejte v noci do oken zapálené svíce. Dveře příbytku ozdobte malým věncem s letními květy a magickým znakem; tím je otevřená křivka znázorňující rozvinutý list. Sbírejte léčivé byliny byliny sbírané v den slunovratu mají nejvyšší účinnost, protože léčivá síla Slunce vrcholí. Léčivou sílu Slunce Keltové celkem přirozeně spojovali s uzdravující mocí vody. Proto oltáře zasvěcené Slunci často stávaly u léčivých pramenů i studní. Vodním zdrojům vzdávala čest tzv. "odíváním studny (pramene)" pokrytím květinami a větvemi. Součástí odívání studní bývalo i přivolávání deště lidé nabírali vodu do misek a rozstřikovali ji po polích a zahradách. U pramenů se zpívaly písně, tančilo se a hrálo.

Zpět na obsah ZpravodajeSport

Program
slavnostního otevření nového sportovního areálu města Hrotovice
dne 19.5.2007


 • 13.30 hod. začátek fotbalového zápasu "Starých pánů" TJ SOKOL HROTOVICE s mužstvem senátora Vítězslava Jonáše
 • 14.40 hod. nástup mladých fotbalistů TJ SOKOL HROTOVICE
 • 14.45 hod. vystoupení mažoretek a po jejich ukončení ukázka fotbalového umění mladých fotbalistů
 • 15.00 hod. slavnostní zahájení - proslov starosty, dodavatele, nejvýše postaveného hosta a zástupce Skupiny ČEZ - slavnostní přestřižení pásky
 • 15.20 hod. nástup fotbalistů SPARTA PRAHA internacionálové a mužů A TJ SOKOL HROTOVICE za účasti mladých fotbalistů
 • 15.30 hod. slavnostní výkop a začátek utkání, během přestávky vystoupí cvičenky aerobiku
Zpět na obsah ZpravodajeKopaná podzim 2006

Předpřípravka oddílu kopané funguje čtvrtým rokem pod vedením Mgr. Petra Popelky, tvoří ji žáci 1. ročníku.

Přípravka oddílu kopané, tvořená chlapci z 1.- 2. ročníku hraje sedmým rokem okresní ligu základen proti soupeřům o 2-3 roky starším pod hlavičkou základna B. V soutěži je na posledním 15. místě. Navrhujeme fotbalovému svazu vznik samostatné soutěže pro 8 leté chlapce. Trenéři Mgr. Petr Popelka a Mgr. Štěpán Florián.

Základna je tvořená chlapci ze 3.- 5. ročníku. Po podzimu je v okresní lize základen na 7. místě s 22 body. Nejlepší střelci: Roman Novák 12, Lukáš Polida 8, Martin Buchtela 7, Ondřej Rosický 3. Trenér PaedDr. František Kašpárek.

Mladší žáci hrají krajskou soutěž, prohráli na podzim jediné utkání a jsou s 26 body na pěkném 2. místě za Radostínem. Nejlepší střelci: Pavel Havlena 8, Marek Holoubek 7, Martin Věžník 6, Vojtěch Palát a Libor Jeřábek 4. Trenéři František Fukal a Mgr. Jiří Slatinský. Od ledna místo Fr. Fukala mužstvo převzal Milan Svoboda.

Starší žáci také hrají krajskou soutěž a jsou na 9. místě se 13 body. Na poklesu výkonnosti se projevil přechod základu mužstva do dorostu. Nejlepší střelci: Martin Harant 5. Trenéři Luboš Mlejnek a Bohuslav Seitl.

Dorost hraje po tříleté přestávce pátým rokem okresní přebor dorostu a bez porážky vede se 40 body tabulku. Druhé Čáslavice ztrácí 7 bodů. Velká šance na postup by neměla letos uniknout. Nejlepší střelci: Ivan Přepechal 11, Luboš Škoda 10, Tomáš Holoubek a Marek Pekárek 8, Ondřej Dobrovolný a Luboš Mlejnek 5. Trenéři: Radek Ondráček a Milan Holoubek mladší.

Muži hrají 12. rokem I. B třídu a jsou po podzimu s 10 body na 11. místě. Výkonnost stále sráží nekázeň hráčů. Devět vyloučených ve 13 utkáních mužstvo velmi oslabilo. Prioritním cílem v jarní části je záchrana v soutěži. Nejlepší střelci: Radek Fiala 3, Michal Mlejnek a Pavel Růžička 2. Trenér Milan Holou-bek, vedoucí mužstva Michal Holoubek. Od ledna převzali mužstvo František Fukal a Jan Dobrovolný.

Staří páni fungují 7. sezónu a sehráli na podzim 5 utkání, jednou zvítězili, 2x remizovali a 2x prohráli.

Oddíl kopané děkuje hráčům a funkcionářům za kvalitní práci v uplynulé sezóně. Zdárně pokračuje výstavba hřiště, dokončena je stavba kabin, tribuny, vybavují se kabiny, střídačky, dokončena je příjezdová komunikace. Na jarní část soutěží bude již travnaté hřiště připraveno a bude splňovat nejnutnější vybavení pro mistrovská utkání. V roce 2006 členové oddílu kopané odpracovali na hřišti 593 brigádnických hodin. Letos budeme v dalších pracích pokračovat.

Děkujeme sponzorům oddílu: Město Hrotovice, V-stav s.r.o., ing. Bronislav Vala, Jaderná elektrárna Dukovany, stavební firma ing. Pavel Pelán, stavební firma Baustav s.r.o., ing. Miroslav Bašta, Kovovýroba Otto a Petr Mezník, soukromý zemědělec ing. Vítězslav Škoda, V-stav s.r.o., VF, a.s. Černá Hora, IC Energo, DAN production Třebíč, Sklenářství František Vitamvás, REGRO Jindřich Gross, ZD Hrotovice, Kovářství u Votavů, Stavos Brno, Hotel Florián, ing. Stanislav Hutař, MICo s.r.o., Orgrez Brno.

PaedDr. František Kašpárek, starosta TJ Sokol

Zpět na obsah ZpravodajeRozlosování mistrovských soutěží v kopané pro jaro 2007

,

Sokol Hrotovice - dorost - II. tř., muži - I.B tř. sk. B

14.kolo  1.4  15.30  hod.  Šebkovice - Hrotovice    odj.  14.15  hod. 
15.kolo  7.4  15.30  hod.  Hrotovice - Vladislav  SO       
  8.4  15.30  hod.  Hrotovice - Brtnice         
16.kolo  14.4  15.00  hod.  Stařeč - Hrotovicee  SO  odj.  14.00  hod. 
  15.4  15.30  hod.  Mohelno - Hrotovice    odj.  14.15  hod. 
17.kolo  21.4  16.00  hod.  Čáslavice - Hrotovice  SO  odj.  14.45  hod. 
  22.4  16.00  hod.  Budišov - Hrotovice    odj.  14.30  hod. 
18.kolo  29.4  13.30  hod.  Hrotovice - Budišov         
  16.00  hod.  Hrotovice - Batelov         
19.kolo  5.5  13.30  hod.  Mohelno - Hrotovice  SO  odj.  12.30  hod. 
  6.5  16.30  hod.  Radostín nad Oslavou - Hrotovice    odj.  14.30  hod. 
20.kolo  12.5  16.30  hod.  Hrotovice - Rapotice  SO       
  13.5  16.30  hod.  Hrotovice - Rudíkov         
21.kolo  18.5  17.00  hod.  Rouchovany - Hrotovice  PÁ  odj.  16.15  hod. 
  204.5  16.30  hod.  Luka nad Jihlavou - Hrotovice    odj.  14.45  hod. 
22.kolo  26.5  16.30  hod.  Hrotovice - Výčapy         
  27.5  16.30  hod.  Hrotovice - Rokytnice nad Rokytnou         
23.kolo  2.6  14.30  hod.  Přibyslavice - Hrotovice  SO  odj.  13.00  hod. 
  3.6  15.00  hod.  Nový Rychnov - Hrotovice    odj.  13.00  hod. 
24.kolo  9.6  16.30  hod.  Hrotovice - Třebenice  SO       
  10.6  16.30  hod.  Hrotovice - Křižanov         
25.kolo  16.6  16.30  hod.  Jakubov - Hrotovice (hř. Domamil)  SO  odj.  15.15  hod. 
  17.6  10.15  hod.  Jakubov - Hrotovice (hř. Domamil)    odj.  9.00  hod. 
26.kolo  236.6  16.30  hod.  Hrotovice - Dukovany  SO       
  24.6  16.30  hod.  Hrotovice - Velké Meziříčí B         


Mladší a starší žáci, I. tř. sk. A

12.kolo  14.4  14.00  hod.  15.30  hod.  Hrotovice - Šebkovice         
13.kolo  22.4  11.15  hod.  9.30  hod.  Jemnicko - Hrotovice (hř. Jemnice)  NE  odj,  7.45  hod. 
14.kolo  28.4  14.30  hod.  16.00  hod.  Hrotovice - Vrchovina B         
15.kolo  5.5  15.00  hod.  16.30  hod.  Hrotovice - Radostín nad Oslavou         
16.kolo  12.5  9.00  hod.  10.30  hod.  Okříšky - Hrotovice    odj.  7.45  hod. 
17.kolo  20.5  15.00  hod.  16.30  hod.  Hrotovice - Velké Meziříčí B  NE       
18.kolo  27.5  9.30  hod.  11.00  hod.  Stonařov - Hrotovice  NE  odj.  8.00  hod. 
19.kolo  3.6  15.00  hod.  16.30  hod.  Hrotovice - FK Borovina         
20.kolo  9.6  10.45  hod.  9.00  hod.  Měřín - Hrotovice    odj.  7.30  hod. 
21.kolo  16.6  15.00  hod.  16.30  hod.  Hrotovice - Stará Říše         
22.kolo  24.6  9.00  hod.  10.30  hod.  Náměšť nad Oslavou - Hrotovice  NE  odj.  8.00  hod. 

Zpět na obsah ZpravodajeVolejbal muži

V letošní sezóně 2006/7 zaznamenali volejbalisti historický úspěch, když se jim podařilo suverénním způsobem zvítězit v krajském přeboru kraje Vysočina. Toto vítězství si vybojovali osm utkání před koncem soutěže a tím se kvalifikovali do celostátní baráže o NL2. Termín baráže byl Českým volejbalovým svazem určen na 27. 29. 4. 2007. Místo baráže zatím nebylo určené.

7. dubna pořádá volejbalový oddíl TJ Sokol Hrotovice ve sportovní hale Sport V hotelu "Velikonoční turnaj" ve volejbalu mužů. Na turnaji je plánovaná účast 16 družstev z Moravy a Vysočiny.

Tabulka KP Vysočina (čtyři utkání před koncem):

Poř. Družstvo Záp. V P S Sety Míče Body
 1. TJ Sokol Hrotovice 32 30 2 0 92:27 2797:2379 62
 2. TJ CHS Chotěboř "A" 32 20 12 0 74:52 2855:2722 52
 3. Sokol Štoky 32 19 13 0 70:56 2812:2646 51
 4. TJ Žďas Žďár nad Sázavou 32 19 13 0 71:53 2784:2648 51
 5. TJ Sokol Přibyslav 32 19 13 0 69:55 2755:2659 51
 6. Sokol Štoky 32 17 15 0 68:56 2817:2702 49
 7. SK Jihlava 32 17 15 0 68:61 2833:2801 49
 8. TJ Spartak Třebíč 32 10 22 0 41:71 2383:2607 42
 9. SK VK RISSI Žďár nad Sázavou 32 5 27 0 30:89 2409:2780 37
 10. TJ Sokol Bedřichov 32 2 10 0 28:91 2363:2864 36

Ing. Jiří Kolouch, oddíl volejbalu


Zpět na obsah ZpravodajeVÍTE, ŽE ... • do 31.5.2007 je splatný místní poplatek za likvidaci odpadů u těch poplatníků, kteří jej platí hotově
 • do 31.5.2007 je splatná daň z nemovitosti. Složenky snad i v letošním roce budou doručeny poštou a zaplatit je můžete na poště, nebo na Finančním úřadě v Třebíči
 • odvoz hromádek smetků zimního posypu a shrabků z veřejného prostranství se uskuteční v týdnu od 2.4.2007 do 6.4.2007. každou středu od 13.00 do 17.00 a v sobotu od 10.00 do 15.00 je otevřen sběrový dvůr na Hladově. Každý občan má možnost uložit zde odpad, který nepatří do popelnice
 • první letošní jarmark se uskuteční v sobotu 12.5.2007, další budou 11.8. a 24.11.2007
 • od 2. května bude opět otevřen Památník F. B. Zvěřiny
 • pokud Vám Zpravodaj nedoručí do schránky, máte možnost si jej vyzvednout v knihovně
 • k úspěšnému konci se schyluje oprava mostku na Dalešice. Opravený most bude ve stejné trase, bude navýšen na volnou šířku mezi svodidly 6,5 m a svodidla budou mít délku 2 x 54 m. Hrubá stavba je již hotova, začátkem dubna budou provedeny živičné vrstvy, osazení svodidel, terénní a sadbové úpravy. Škoda je, že po otevření opraveného mostku bude pravděpodobně uzavřena silnice od hasičů po Kovářství u Votavů z důvodu výstavby kanalizace
 • majitel firmy VIPATRANS, s.r.o., pan Bohuslav Vítámvás, z vlastní iniciativy přispěl ke zlepšení životního prostředí v Hrotovicích, vysázením 3 ks vyšších stromů "JAVOR PLATANOLISTÝ" na ulici Hladov. Tento počin je zvlášť chválihodný v době, kdy se množí požadavky na odstranění vzrostlých stromů v Hrotovicích, většinou bez rozumných důvodů. Děkujeme
 • 2.4. - 4.4.2007 proběhne celoplošná deratizace v Hrotovicích. Provede ji odborná firma
 • 6.4.2007 od 11.30 do 13.30 přijedou na MěÚ Hrotovice pracovníci oddělení evidence řidičů, aby Vám zajistili výměnu řidičských průkazů, kterým končí platnost 31.12.2007. S sebou je potřeba vzít OP, ŘP a 1 fotografii


Zpět na obsah ZpravodajePoděkování dárcům


Město Hrotovice Děkuje panu Josefu Marešovi, ketrý městu daroval soubory fotografií. Snímky dokumentují všechny stavby rodinných domů a ostatních objektů v Hrotovicích na přelomu tisíciletí. Jedná se o velmi hodnotný dar, který ocení i budoucí generace.Město Hrotovice děkuje všem dárcům, kteří přispěli do tomboly na Městském plese:


Sport V-hotel Hrotovice, MICo, s. r. o., Myslivecké sdružení Hrotovice, Myslivecké sdružení Dalešice, ZD Hrotovice, ZD Biskupice, ČEZ, a. s., EGE montáže, s. r. o., ing. František Kazda, Optik Frič Znojmo, PhDr. Jan Sucharda,Hotel Florián, Zámečnictví Lubomír Votava, Stolařství Roman Smíšek,Truhlářství Karel Sekerka, Stolařství Miloslav Palát, Sklenářství František Vitámvás, ing. Vítězslav Škoda, Řeznictví Kubát, ing. Pavel Pelán, MUDr. Milan Sedláček st. a ml.,Lékárna u Svaté Trojice Mgr. Václav Salač, Textil a drogerie Ludmila Pokorná, Květinka Vladimíra Votavová, Drogerie Milena Jandová,Domácí potřeby Josef Ondráček, Kosmetika Irena Doležalová, TTS ing. Richard Horký,Masáže Jindřiška Fialová, Autoopravna Žák a synové, STK Dolní Vilémovice, Josef Hrůza,Účetní kancelář ing. Hutař, Pedikúra - manikúra Jarmila Votavová, Cykloservis Jarý, Sportovní oděvy - Michal Gross, AMT Hrotovice s. r. o., MO MRS Hrotovice, Obuv Marie Plachá, ing. Pavel Hejtmánek, Videodokument Josef Hlavnička, Herna-bar Jozef Šúterik, Vipatrans s. r. o., Ing. Jiří Vodinský, Dárkové zboží Jitka Veselá, Dárkové zboží Marie Moravcová, Marie Fialová, Univars s. r. o. Hrotovice, DakTex, s. r.o. Hrotovice, Papírnictví Blanka Svobodová, Autolakovna Dolní Vilémovice, Autoopravna Hájek.


Zpět na obsah ZpravodajeInzercePRODEJ
VŠECH DRUHŮ PLETIVA

Lubomír Votava, Třebíčská 628, 675 55 Hrotovice


Tel.: 568 860 806, mobil: 731 170 525
email: votavovi@atlas.cz

Nabízí :
Pletiva - PVC, zinek
Sloupky a veškeré příslušenství
Montážní práce
Hospodářská pletiva
Výroba bran a branek (i s elektrickým ovládáním)
Doprava dle dohody


Zpět na obsah ZpravodajeHrotovice včera ...

a dnes ...

Zpět na obsah ZpravodajeZpravodaj města Hrotovice 1/2007
Čtvrtletník, vydvá Město Hrotovice, nám. 8.května 1, 675 55 Hrotovice, IČ 00289426,
vyšlo 30.března 2007, reg. značka MK ČR E 11639, náklad 750 ks
Redakce: Iveta Škodová, tel.:568 860 126, knihovna@hrotovice.cz
Tisk: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice, vecera.petr@volny.cz


Oficiální stránky města Zpět na neoficiální, původní stránky města